خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
قبولی تضمینی در کنکور با نرم افزار تقویت حافظه

تهيه سوالات و جزوات کارشناسي ارشد فراگير پيام نور
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

میانگین شهریه تمام دانشگاه ها در سال تحصیلی ۹۰

شهریه تمام دانشگاه ها در سال تحصیلی 90 

شهریه تمام دانشگاه ها در سال تحصیلی 90

شهریه تمام دانشگاه ها در سال تحصیلی 90

بر اساس اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است وسایل ‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد اما در سال 90 تنها 16 درصد در دوره روزانه رایگان پذیرفته شده اند.
بر اساس بند سه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام ‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌ است.همچنین بر اساس اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل ‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان ‌گسترش دهد.با این وجود بررسی پذیرش کنکور سراسری در سال 90 نشان می دهد که از میان 608 هزار و 753 نفر که در کنکور سراسری 90 در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کل کشور پذیرفته شده اند تنها 16 درصد معادل 98 هزار و 397 نفر در دوره روزانه که به صورت رایگان است پذیرفته شده اند.

این در حالی است که یک میلیون و 116 هزار و 908 نفر در آزمون سراسری سال 90 شرکت کردند و از این تعداد 999 هزار و 139 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. سایر افراد پذیرفته شده در دوره هایی از جمله ، غیر انتفاعی و مجازی و ... پذیرفته شده اند که همه این دوره ها با پرداخت شهریه از سوی دانشجو برگزار می شود. البته دوره های مراکز تربیت معلم بدون شهریه دانشجو می پذیرند و در این دوره یک هزار و 476 نفر پذیرفته شده اند.

در حال حاضر در مقطع کارشناسی و کارشناسی حدود 513 واحد آموزشی دانشگاه پیام نور، 11 واحد دانشگاهی دارای دوره بین الملل، 221 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، 6 دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی و 4 دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی جزء دوره های شهریه پرداز محسوب می شوند.

همچنین مراکز آموزش عالی و دانشگاههایی که دوره های روزانه، شبانه، مجازی، بین الملل، نیمه حضوری برگزار می کنند نیز شامل 124 دانشگاه، 2 موسسه، 4 مرکز، 5 مجتمع، 3 دانشکده و 4 آموزشکده است.

جدول آماری درصد پذیرفته شدگان کنکور سراسری 90

دوره های تحصیلیدرصد پذیرشتعداد پذیرفته شدگان
دانشگاه‌پیام‌نور60 درصد357788
روزانه16 درصد98397
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 14 درصد109480
نوبت دوم (شبانه )4 درصد32270
مراکز تربیت معلم1.2 درصد1476
رشته های تحصیلی مجازی 0.5 درصد6779
نیمه حضوری0.3 درصد2563

در واقع از میان 608 هزار و 753 نفر که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند،  502 هزار و 778 نفر باید در دوره های مختلف آموزشی شهریه بپردازند.

در حال حاضر در دوره کارشناسی ارشد، نیز 100 موسسه آموزش عالی وجود دارند که از این میان 35 موسسه دارای بورس دانشجوی کارشناسی ارشد هستند. همچنین 25 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، 79 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، 41 دانشگاه و 2 سازمان وابسته به وزارت بهداشت، 6 دانشگاه دارای دوره بین الملل، 17 دانشگاه دارای دوره مجازی و 52 مرکز دارای دوره شبانه هستند.

جدول آماری پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 90

دوره های تحصیلیتعداد پذیرفته شدگان
روزانه33788
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 3630
نوبت دوم (شبانه )15375
پیام نور17000
دوره های بین الملل3200
رشته های تحصیلی مجازی 6300
نیمه حضوری800
جمع80093

بر اساس نتایج پذیرش در دوره های ارشد نیز 33 هزار و 788 نفر در دوره های روزانه رایگان به تحصیل می پردازند و سایر معادل 46 هزار و 305 نفر در دوره های با پرداخت شهریه به تحصیل می پردازند.

دوره های شهریه ای در دانشگاههای دولتی شامل دوره های شبانه، مجازی و نیمه حضوری است. همچنین دو دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور نیز با پرداخت شهریه دوره های آموزشی خود را برگزار می کنند.

جدول دوره های شهریه پرداز در

نام دورهمیانگین شهریه ثابت هر نیمسالمیانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
دوره شبانه در رشته های علوم انسانیاز 450 هزار ریال
تا یک میلیون ریال
از 60 هزار ریال
تا 200 هزار ریال
دوره شبانه در رشته های فنی و مهندسیاز 650 هزار ریال
تا یک میلیون و 200 هزار ریال
از 65 هزار ریال
تا 180 هزار ریال
دوره شبانه در رشته های علوم تجربیاز 700 هزار ریال
تا 3 میلیون و 500 هزار ریال
از 65 هزار ریال
تا 200 هزار ریال
دوره نیمه حضوری در علوم انسانیاز 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال
از 49 هزار و 500 ریال
تا 71 هزار و 500 ریال
دوره نیمه حضوری در علوم پایهاز 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال
از 49 هزار و 500 ریال
تا 77 هزار ریال
دوره نیمه حضوری در فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و معماریاز 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال
از 49 هزار و 500 ریال
تا 82 هزار و 500 ریال
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بند الفاز یک میلیون و 875 هزار ریال
تا دو میلیون و 370 هزار ریال
از 88هزار ریال
تا 181هزار و 500 ریال
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بند باز یک میلیون و 820 هزار ریال
تا دو میلیون و 260 هزار ریال
از 84 هزار و 700 ریال
تا 132 هزار و 500 ریال
دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم انسانییک میلیون و 500 هزار ریالاز 88 هزار ریال
تا 132 هزار ریال
دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فنی و مهندسییک میلیون و 900 هزار ریالاز 88هزار ریال
تا 165 هزار ریال
دوره مجازی یک دانشگاه دولتیدو میلیون و 505 هزار ریالاز 209 هزار ریال
تا 417 هزار و 500 ریال
دانشگاه پیام نور632 هزار و 500 ریالاز 71 هزار و 500 ریال
تا 75 هزار و 900 ریال

شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع مختلف

دوره های دانشگاه آزادمیانگین شهریه ثابت هر نیمسالمیانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
مقطع کاردانیاز یک میلیون و 527 هزار و 800 ریال
تا دو میلیون و 871 هزار و 500 ریال
از 154 هزار و 100 ریال
تا 775 هزار و 100 ریال
مقطع کارشناسی کلیه رشتهاز دو میلیون و 17 هزار و 800 ریال
تا پنج میلیون و 668 هزار و 700 ریال
از 175 هزار و 500 ریال
تا 933 هزار و 900 ریال
مقطع دکتری حرفه ایاز 13میلیون و 61 هزار و 800 ریال
تا 17 میلیون و 558 هزار و 400 ریال
از یک ملیون 453 هزار و 300 ریال
تا سه میلیون و 194 هزار و 300 ریال
مقطع کارشناسی ارشد علوم انسانی9 میلیون 343 هزار و 200 ریالاز 658 هزار و 600 ریال
تا 890 هزار و 400 ریال
مقطع کارشناسی ارشد غیر علوم انسانی10 میلیون و 219 هزار ریالاز 658 هزار و 600 ریال
تا 890 هزار و 400 ریال

شهریه های دوره مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در کنکور 90 بر اساس دفترچه انتخاب رشته

نام دورهمیانگین شهریه ثابت هر نیمسالمیانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
دوره شبانه در رشته های علوم انسانیاز دو میلیون و 250 هزار ریال
تا سه میلیون و 500 هزار  ریال
از 450 هزار ریال
تا 875 هزار ریال
دوره شبانه در فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر و کشاورزیاز سه میلیون ریال
تا چهار میلیون و 750 هزار ریال
از یک میلیون ریال
تا یک میلیون و 250 هزار ریال
دوره نیمه حضوری در علوم انسانیاز 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال
از 49 هزار و 500 ریال
تا 71 هزار و 500 ریال
دوره نیمه حضوری در علوم پایهاز 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال
از 49 هزار و 500 ریال
تا 77 هزار ریال
دوره نیمه حضوری در فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و معماریاز 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال
از 49 هزار و 500 ریال
تا 82 هزار و 500 ریال
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیاز سه میلیون ریال
تا چهار میلیون ریال
از 500هزار ریال
تا 800هزار ریال
دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی علوم انسانیدو میلیون و 750 هزار ریالاز 500 هزار ریال
تا 625 هزار ریال
دوره مجازی موسسه غیرانتفاعی فنی و مهندسی و علوم پایهسه میلیون و 250 هزار ریالاز 550 هزار ریال
تا 750 هزار ریال
دوره بین الملل یک دانشگاه دولتیاز 12 میلیون ریال
تا 13 میلیون و 500 هزار ریال
از یک میلیون ریال
تا یک میلیون و 350 هزار ریال
دانشگاه پیام نور3 میلیون و 311 هزار ریالاز 331 هزار و 100 ریال
تا 993 هزار و 300 ریال
منبع : خبرگزاری مهرتهیه و تنظیم : همیشه آنلاینمطالب مرتبط با این مطلب :

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::..شهریه تمام دانشگاه ها در سال تحصیلی شهریه,هزینه ترم,دانشگاه,سراسری,آزاد,پیام نور,دولتی,غیر انتفاعی,جدول دوره های شهریه پرداز در کنکور 90,شهریه تمام دانشگاه ها در سال تحصیلی میانگین شهریه تمام دانشگاه ها در سال تحصیلی 90 دانشگاه های پیام نور سراسری دولتی آزاد غیر انتفاعی جدول دوره های شهریه پرداز در کنکور 90

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
۱۰۶,۰۰۰ تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

پاسخ۱۱۶به “میانگین شهریه تمام دانشگاه ها در سال تحصیلی ۹۰”

 1. مهرنوش می‌گه:

  پیام نورمرکز بین الملل قشم ,شهریه اش با بقیه ی پیام نورا فرق میکنه؟

 2. محمد می‌گه:

  سلام وخسته نباشید بابت سایت خوبتون، من ارشد تربیت بدنی شبانه قبول شدم میخاستم بپرسم هزینه ارشد شبانه چقد میشه لطفا جواب بدین بهم

 3. میدیا می‌گه:

  من یک ترم ارشد شیمی رو در دانشگاه پیام نور میاندوآب (فراگیر)گذروندم،الانم شیمی نیمه حضوری دانشگاه ارومیه قبول شدم به نظر شما کدوم یک از این دو دانشگاه از لحاظ اعتبار مدرک بهتره؟
  ایا نیمه حضوری پژوهش محوره (پایان نامه )داره؟

  نیمه حضوری برای دکتری و تدریس مشکلی داره؟

 4. ناهید می‌گه:

  سلام
  من ازطریق کنکور سراسری ارشد مهندسی صنایع پیام نور واحد بین اللمل عسلویه قبول شدم میخواستم هزینه هارو بدونم واینکه بین این دانشگاه با غیرانتفاعی و ازاد کدوم به نظرتون بهتره وبااعتبارتر؟

 5. عمران ماله میرچگینی می‌گه:

  لطفادرموردشهریه ثابت ومتغیردانشگاههای
  پیام نور
  فراگیر
  آزاد
  شبانه
  رشته کشاورزی
  راهنمایی بفرمایید

  • مدیر سایت می‌گه:

   فعلا پیام نور شهریه ثابت حدود ۶۰۰ هزارتومان و متغیر میانگین هر واحد ۷۰ هزارتومان
   از شهریه جدید بقیه دانشگاه ها اطلاعی ندارن ولی شهریه سال ۹۰ در همین مطلب وجود دارد

 6. shervin می‌گه:

  سلام وقتون بخیر.شهریه ارشد حسابداری جقدر هست

 7. سونیا می‌گه:

  سلام وقتتون بخیر
  شهریه ارشد بین المللی پیام نور عسلویه چقدر هست تقریبا؟
  مرسی

 8. فهیمه می‌گه:

  سلام.من فراگیر ارشد واحد بین الملل قشم قبول شدم.ایا تفاوتی بین دانشگاه پیام نور و بین الملل هست؟از نظر مدرک و اعتبار چه طور؟از نظر شهریه هم توضیح بدید لطفا
  ممنون

  • مدیر سایت می‌گه:

   تا جایی که من اطلاع دارم دانشجویان فراگیر در بخش داخلی آن تحصیل خواهند کرد که از نظر مدرک و شهریه فرق ندارد بازهم می توانید خودتان از طریق دانشگاه قشم تحقیق نمایید ( اطلاعاتی که دارم از دانشجویان دوره های قبل است)

 9. حمید می‌گه:

  باسلام میشه منوراهنمایی کنین
  من ارشدبازرکانی بین الملل ازاد قبول شدم وکارشناسیم صنعتی بود ومشکلم درموردشهرشه اخه بایدبرم نیشابوروهمجنین ازصنعت به بازرگانی به مشکلی برنمیخورم؟راستی شهریش چطوره؟اصلا برم یانرم؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   شما با چند نام سوالتون رو مطرح می کنید کافی یکبار سوال را ثبت کنید جواب خواهیم داد !!!
   در مور سوالتون باید بگم رشته های مدیریت خیلی با هم اشتراک دارندو از این بابت مشکلی پیش نخواهد آمد و اتفاقا رشته بازرگانی بسیار رشته خوبی هست ولی گرایش بازاریابی به نظرم بهتر خواهد بود
   در مورد شهریه باید بگم دانشگاه آزاد شهریه بالایی دارد و باید بین ۱.۵ تا ۲.۲ میلیون ترمی در نظر بگیرید

 10. فهیمه می‌گه:

  باسلام من فهیمه فارغ التحصیل رشته ی مدیریت صنعتی از دانشکاه پیام نورمشهدوامسال دررشته ی ارشدبازرگانی بین الملل دانشگاه ازادنیشابور قبول شدم وسر دوراهی موندم میشه راهنماییم کنین!

 11. Ali می‌گه:

  سلام من رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار مرکز بین الملل قشم قبول شدم شهریه ثابت و متغیر چقدر میشه؟ ممنون

 12. robi می‌گه:

  robi

  سلام.میدونید شهریه فراگیر فناوری اطلاعات

  چند رسانه ای دانشگاه عسلویه چقدر است

 13. مینو می‌گه:

  با سلام
  من میخوام ارشد حسابداری شرکت کنم
  میخواستم بدونم واحد بین المللی قشم شهریه هر ترم چقدر میشه؟ خیلی زیاده یا نه مثل بقیه دانشگاههای بیام نور هست؟ خیلی ممنون میشم ج بدین

 14. نازیلا می‌گه:

  سلام, خسته نباشین
  میخواستم اطلاعاتی در مورد شهریه دوره کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت بازرگانی بین الملل بهم بدین .
  با تشکر

 15. مهسا می‌گه:

  سلام خسته نباشید من امسال کنکور دادم از پیام نور قبول شدم سایت گلستان میرم تا ثبت نام کنم ولی نمیدونم به جای شناسه کاربری و گذرواژه چی بنویسم لطفا به من کمک کنید.....

  • مدیر سایت می‌گه:

   مگه صفحه اول سیستم گلستان را نخوانده اید ؟؟؟؟ http://reg.pnu.ac.ir/
   این مطالب برای شما درج شده است
   ۱-مرحله پذیرش به صورت غیر حضوری می باشد لذا کلیه دانشجویان از مراجعه حضوری به مراکز مواکدا خودداری نمایند. لازم به ذکراست پس از انجام مرحله پذیرش و انتخاب واحد بصورت غیر حضوری , زمان مراجعه حضوری به مراکز , به اطلاع کلیه دانشجویان خواهد رسید.

   ۲-نحوه ورود به سیستم (نام و کلمه عبور) متعاقبا اعلام میگردد لذا کلیه دانشجویان برای دریافت تاریخ و ساعت پذیرش غیر حضوری در تاریخ ۳۱/۶/۹۱ به سایت گلستان مراجعه نمایید.

 16. selena می‌گه:

  سلام.یه سوال داشتم شهریه ثابت ومتغیر پیام نور برای اونایی که از طریق کنکور سراسری قبول شدند چقدره؟

 17. مهین می‌گه:

  سلام چند تا سوال داشتم، میشه به اونا جواب بدین
  ۱) اگه کسی مدرک کارشناسی روزانه داشته باشه و بخواد دوباره مدرک کارشناسی بگیره اونم از فراگیر پیام نور آیا میتونه واحدهای عمومیش رو برابر سازی کنه یا باید بازم اونارو پاس کنه؟
  ۲) امکان داره کسی با داشتن مدرک لیسانس دوباره از طریق فراگیر بخوادمدرک کارشناسی دیگه ای بگیره درهمان زمان فراگیر ارشد هم شرکت کنه؟(یعنی کارشناسی و ارشد البته با توجه به مدرک لیسانسی که قبلاً داره)

  • مدیر سایت می‌گه:

   ۱- تطبیق واحد انجام می شود ولی به تصمیم گروه آموزشی رشته جدید بازهم برای اطلاعات بیشتر با دانشگاه پیام نور در این رابطه تماس داشته باشید
   ۲- در این مورد اطلاعاتمان بسیار کم است ولی منطقا نمی توانید در فراگیر دوبار و همزمان شرکت کنید یعنی ارشد و کارشناسی را باهم نمی توانید شرکت نمایید( ولی بازهم با دانشگاه در این رابطه تماس داشته باشید

 18. نگین می‌گه:

  باسلام
  میخواستم بدونم هزینه فراگیرارشداقتصادحدوداچقدره؟؟
  هزینه فراگیرباخودپیام نورچقدرفرق داره؟؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   شهریه دنشجویان سراسری کمتر از شهریه فراگیر است ولی دقیقا نمی دانم چه میزان
   فراگیر به صورت تقریبی در هر ترم بین ۷۰۰ هزارتومان تا ۱.۵ میلیون تومان می شود

 19. صدف می‌گه:

  سلام کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات در سال ۹۱ چه جاهایی دارد؟ایا در کرج هم پذیرش دارد؟
  و همچنین شهریه اش ترمی چقدر است؟مرسی

 20. باران می‌گه:

  سلام مرسی ازحوصله شما یه سوال من ارشدمدیریت منابع انسانی مجازی تهران روآوردم بعدازاخذ مدرک بخوام تدریس کنم(توشهرستان خودمون) به مدرکم مثل روزانه تهران نگاه میشه؟؟؟؟؟رک بهم بگیدهرچندباتوجه به گسترش فضای مجازی در به روزوجهانی بودن مدرک مجازی شک ندارم ولی من میخوام واقعیت رو بدونم

  • مدیر سایت می‌گه:

   متاسفانه چون این شیوه جدید هست هنوز شخصا ندیدم که کسی مدرک این شیوه را داشته باشد که ببینم برخورد با چنین مدرکی به چه صورت می باشد ولی مطمئنا آینده خوبی خواهد داشت

 21. سئلدا نجفي می‌گه:

  با سلام من کارشناسی رشته دبیری زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد رو دارم امسال میخوام در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد حسابداری در استان مازندران شرکت کنم ولی واقعا گیج شدم. تو موسسه میگن از مهر ماه ترم اول دانشپذیری شروع میشه اینجا نوشتن بهمن و مهر۹۲. لطفا راهنماییم کنید

  • مدیر سایت می‌گه:

   شروع ثبت نام و ترم دانشپذیری طبق آخرین تغییرات از ۱۲ مهر ماه ۹۱ و آزمون آن در آذر ماه ۹۱ است تاریخ هایی که بیان فرمودید همان تاریخ شروع ترم تحصیلی جدید برای دانشجویان است

 22. خانی می‌گه:

  سلام. من ارشد مجازی دانشگاه قم قبول شدم. اگر شهریه رو بفرمایید ممنون میشم. و اینکه آیااز شهریه ی دانشگاه آزاد بیشتره یا کمتر؟
  خیلی ممنون

 23. امین می‌گه:

  سلام.خسته نباشید.
  من رشته مدیریت اجرایی پیام نور بندر عباس واحد قشم دوره مجازی قبول شدم.
  هر چی گشتم میزان شهریه ثابت و متغیر پیدا نکردم. ممنون میشم راهنماییم کنید.

 24. مهسا می‌گه:

  سلام من یکی از نیروهای آموزش و پرورش هستم که از رشته ی مجازی دانشگاه پیام نور(کارشناسی ارشد) قبول شدم می خواستم بدونم آیا مدرکی که در آخر می گیرم از نظر آموزش و پرورش معتبر است؟ به عنوان مثال ، مثل سایر مدارک ارشد شامل افزایش حقوق میشه یا فقط مدرکه و بس؟ میشه جواب رو به ایمیلم هم ارسال کنید؟ممنون از سایت خوبتون.

  • مدیر سایت می‌گه:

   منطقا و قانونا باید مورد پذیرش آموزش و پرورش قرار گیرد جون شیوه مجازی مستقیما توسط وزارت علوم پشتیبانی و تایید میگردد و از آینده خوبی برخوردار می باشد ولی برای اطلاعات بیشتر باید از بخش کارگزینی آموزش و پرورش این اطلاعات را کسب نماببد ( به علت حجم زیاد پاسخ ها از ارسال جئاب ها به ایمیل معذوریم !!!)

 25. محسن می‌گه:

  باز هم تشکر می کنم . من خودم استخدام آموزش و پرورش هستم و مشکلی از بابت استخدامی ندارم . منظورم این هست که با گرفتن ارشد مجازی دانشگاه تهران ، برای تدریس در دانشگاهها در آینده به مشکل برنمیخورم .

 26. نیلوفر می‌گه:

  باسلام ممنون بابت سایت خوبتون...دکتری پیام نور ادبیات فارسی حدودا شهریه اش چقدر میشود؟

 27. محسن می‌گه:

  سپاسگزارم از ارائه پاسخ های کاملتون. به عنوان آخرین مشورت ، بنده دبیر هستم و ۵ روز در هفته کلاس دارم ، ارشد روزانه هم قبول میشدم ولی جون واقعا نمیتونستم رفت و آمد کنم و فاصله ام با دانشگاههازیاد بود اومدم ارشد مجازی تهران زدم . به نظر شما کار عاقلانه ای کرده ام . یه کم در این زمینه واقعا راهنماییم کنید. متشکرم

  • مدیر سایت می‌گه:

   اگر منظورتان آینده ارشد مجازی هست که باید بگم مشکلی نیست و این شیوه آموزش در حال فراگیر شدن در کشور است به خصوص اینکه از طرف وزارت علوم پشتیبانی جدی می شود ولی اینکه در استخدام با این مدرک دچار مشکل شوید هنوز اطلاعاتی در دست نداریم چون شیوه جدیدی است

 28. محسن می‌گه:

  ببخشید ارشد مجازی هم مورد تایید وزارت علوم هست .آزمونش هم سازمان سنجش گرفته . مدرک هم دانشگاه تهران میده .الان با این توصیفات یعنی از پیام نورو آزاد بهتر نیست .

  • مدیر سایت می‌گه:

   ارشد مجازی هم مورد تایید وزارت علوم هست منظور من از بیان این موضوع بیشتر برتری پیام نور به آزاد بود چون مدارک آزاد برای رسمی شدن در خارج از کشور باید توسط وزارت علوم تایید شوند ولی ارشد مجازی از نظر گرید علمی در رده پایین تر بهش نگاه می کنند چون هنوز نگرش قدیمی به شیوه آموزش در تمام جامعه ما وجود دارد که می گویند درس و کلاس بهتر از آموزش غیر حضوریه البته با توجه به پیشرفت زیاد در این زمینه و همچنین گسترش این نوع شیوه توسط وزارت علوم در کشور آینده بهتری در انتظار آن می رود( البته همانطور که اشاره کردم مدرک مجازی دانشگاه تهران از مدارک خیلی از دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان ها بالاتره)

 29. محسن می‌گه:

  ممنون از پاسختون . ولی نگفتید اعتبار و ارزش مدرک ارشد مجازی ، پیام نور و آزاد کدام بهتر است ؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   به نظر شخصی خودم اول مدرک پیام نور چون مورد تایید وزارت علوم است بعد آزاد و بعد آنها مجازی البته این رده بندی با توجه به خود دانشگاه نیز می تواند تغییر کند

 30. محسن می‌گه:

  ببخشید شهریه ارشدتربیت بدنی دانشگاه آزاد،پیام نور و مجازی به ترتیب کدام بیشتر است ؟ ضمنا ارزش و اعتبار مدرک کدام به ترتیب بهتر است .

 31. عرفان می‌گه:

  سلام من دانشجویی دانشگاه پیام نور قشمرشته مهندسی صنایع هستم امسال کنکور شرکت کردم ایا می تونم یه رشته دیگه د ردانشگاه پیام نور بندر بگیرم وبه صورت هم زمان تحصیل کنم

 32. ارش می‌گه:

  سلام.اگه امتحان ارشد فراگیر در دیماه هست آیا شروع کلاسها بهمن ۹۱ هست یا مهر ۹۲؟ واگه بهمن ۹۱ هست یعنی مهر ۹۲ دانشجو نمیگیرید.
  من بنا به قانون تحصیل همزمان ارشد فراگیر پیام با خدمت سربازی طبق قانون باید یکسال از خدمتم گذشته باشه تا بتونم همزمان با خدمت ارشد فرگیر بخونم حالا که اعزامم یک اردیبهشت بوده اگه بهمن ۹۱ شروع کلاسها باشه مشکل بر میخورم؟؟؟؟؟؟؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   آزمون این دوره در ۲۴ آذر ماه می باشد و پذیرش برای دو ترم تحصیلی بهمن ۹۱ و مهر ۹۲ را همزمان انجام می دهند یعنی برای هر دو ترم قبولی اعلام خواهند نمود

 33. salam می‌گه:

  مثلا هزینه ی پیام نور تقریبا ۲۰۰ هزار تومن هست.تربت معلم چقده؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   متاسفانه از شهریه تربیت معلم اطلاعی نداریم فراموش نکنید در این وب سایت فقط سوالات مربوط به کارشناسی ارشد فراگیر پاسخ داده خواهد شد

 34. محمود می‌گه:

  قبول شدن در دانشگاه پیام نور از طریق (آزمون سراسری)و (فراگیر) چه تفاوتهایی داره؟ چه به لحاظ (عنوان مدرک و ارزش) چه به لحاظ شهریه(ثابت، متغیر)
  البته در مقطع کارشناسی

  • مدیر سایت می‌گه:

   از لحاظ مدرک و کیفیت آموزشی هیچ تفائتی ندارد ولی شهریه فراگیر بیشتر است و داوطلبان فراگیر از ترم ۲ در دانشگاه به ادامه تحصیل مشغول شده اند
   (در ضمن در این وب سایت فقط به مسائل کرشناسی ارشد فراگیر پاسخ داده می شود)

 35. مهدی می‌گه:

  سلام
  خسته نباشید
  من اگه الان شیمی محض مجازی بخونم
  هزینه اش نسبت به پیام نور کمه یا زیاد؟

 36. سوسن می‌گه:

  سلام لطفا یه منبع موثق ذکر کنید که من بتونم سوالامو در مورد فراگیر بپرسم ممنون

 37. سعیده می‌گه:

  سلام من پارسال دانشگاه پیام نور قبول شدم ثبت نام و انتخاب واحدم کردم ولی بعد از رفتن منصرف شدم حالا میخوام بدونم اگه دوباره پیام نو قبول بشم میشه باز ثبت نام کنم؟؟؟
  ممنون میشم اگه جوابمو بدید

 38. سعیدی می‌گه:

  به نظر شما این میانگین ها برای سال ۹۱ بیشتر شده؟
  و شهریه دانشگاه آزاد بیشتره یا شبانه دولتی در رشته ریاضی؟

 39. noori می‌گه:

  سلام.من MBA مرکز بین الملل قشم قبول شدم.انتخاب دومم هم واحد پیام نور نهرانه که اونم قبول شدم.شهریه های اونا با هم فرق میکنه؟آیا من میتونم انتقالی بگیرم؟

 40. SHADI می‌گه:

  آقا من طبق این جدول محاسبه کردم و بر مبنای شهریه ترمی ۸۰۰ تومان ثبت نام کردم ولی حالا می بینم شهریه یک تا یک و نیم میلیونه.
  شما هم که نوشته اید:
  «به نظر ما شما زیاد خودتان را ناراحت نکنید و تهمت نزنید همیشه شهریه اسمی با شهریه واقعی کمی فرق دارد !!!»
  با احتساب اختلاف شهریه ثابت ۲۰۰ هزار تومان و شهریه متغییر (با فرض ده واحد) ۳۰ هزار تومان می شود پانصد هزار تومان اختلاف این در نظر شما واقعا «کمی» است؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   قبلا هم گفتیم این میزانی که اعلام شده است میانگین است و با شهریه واقعی رشته های مختلف اختلاف محسوسی دارد امسال شهریه ثابت ۵۰۰۰۰۰ تومان و شهریه متغیر واحدی ۶۰۰۰۰ تومان محاسبه شده است در ضمن مسئولیت اعلام این میزان برعهده خبرگزاری مهر است که این مطالب را منتشر کرده است ما فقط ازلاع رسانی نمودیم

 41. tayebe می‌گه:

  سلام
  من ترم آخر رشته ی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور آبادان هستم میخواستم ببینم میتونم واسه کارشناسی ارشدهم رشته ی خودمو امتحان بدم هم رشته ی تربیت بدنی؟عاشق رشته ی تربیت بدنیم ممنون میشم زودتر خبرشم بهم بدین بیصبرانه منتظرم اگه میشه لطف کنید برام ایمیل کنید مرسی

 42. توفیق می‌گه:

  سلام من تعجب میکنم چرا اینهمه دروغ میگویید من امروز شهریه ثابت ارشد ادبیات رسمی اموزش محورپیام نور را دیدم باید ۴۱۰ تا ۴۵۰ واریز میکردند اینهمه دروغ اشکار برای چه مینویسید ۳میلیون ۳۱۱ریال چقدر دقیق واقعا

  • مدیر سایت می‌گه:

   شما در ابتدا با دقت عنوان مطلب را بخوانید بعد تهمت بزنید !!!
   در عنوان مطلب ذکر شده است که این میزان میانگین است یعنی میانگینی از سال های قبل + درصد افزایش شهریه ها و برای پیام نور نیز بین سراسری پیام نور و فراگیر پیام نور میانگینی اعلام شده است که خیلی دقیق نیست
   طبق اخبار دریافتی ما در دانشگاه پیام نور شهریه ثابت تا ۵۰۰۰۰۰ تومان دریافت شده و شهریه متغیر تا ۶۰۰۰۰ تومان
   در ضمن شهریه فراگیر پیام نور بیشتر از شهریه سراسری پیام نور می باشد و همچنین این مطلب را خبرگزاری مهر تهیه کرده است و به ما مربوط نمی شود و فقط اطلاع رسانی کرده ایم میزان شهریه ها دقیق بیان نشده است البته دانشگاه ها اضافه شهریه ای از میزان اعلامی خودشان میگیرند که از دید رسانه ها پنهان بمانند پیام نور نیز یکی از آنها
   به نظر ما شما زیاد خودتان را ناراحت نکنید و تهمت نزنید همیشه شهریه اسمی با شهریه واقعی کمی فرق دارد !!!

 43. پریا می‌گه:

  سلام من امسال از طریق کنکور سراسری دانشگاه پیام نور رشته علوم کامپیوتر(تهران شرق) قبول شدم میخواستم بدونم زمان تشکیل کلاس ها کی است؟

 44. دانشجو.... می‌گه:

  بازم سلام
  ببخشید در مورد تشکیل کلاس های دانشگاه چیزی نگفتید ایا حضور در کلاس های فراگیر ضروریه یا نه؟؟؟؟لطفا راهنمایی کنید در ضمن شهریه ثابت ازاد حدود ۹۰۰۰۰۰تومان است در حالی شهریه هر واحد از ۵۷ تا ۷۷ هزار تومان هست که عملیش حدود ۷۷۰۰۰می شه و تفاوت محسوسی نداره....

  بازم ممنونم از راهنمایی شما....

  • مدیر سایت می‌گه:

   حضور اجباری نیست ولی نمره مثبت برای کسانی که حضور یافتن در نظر گرفته خواهد شد
   شما باید شهریه نهایی امسال در فراگیر را با آزاد مقایسه کنید در نتیجه بازهم فراگیر کمتر است

 45. دانشجو.... می‌گه:

  سلام و خسته نباشید

  من بعنوان دانشجوی جدیدالورود پیام نور ارشد می خواستم بدونم آیا باید در کلاس های دانشگاه هم شرکت کنیم یعنی ضروریه چون کارمندم و برام مشکل ایجاد می شه در ضمن چرا ۱۴واحد ارائه شده مگه همش چند واحده که واسه ترم اول اینقد واحد در نظر گرفتن هزینشم براورد کردن۱۸۰۰۰۰۰خیلی نیست؟؟؟؟؟؟؟؟از ازد کم نمیاره که.....

  • مدیر سایت می‌گه:

   شما می توانید برای اطلاع از واحدهای درسی رشته خودتان به سایت پیام نور و لیست ارائه دروس رشته خودتان مراجعه کنید
   احتمالا برخی از واحدهای درسی به صورت جبرانی در نظر گرفته شده است
   مطمئن باشید شهریه دانشگاه آزاد بیشتر از این مقدار برآور می شود فقط شهریه ثابت آن ۱۲۰۰۰۰۰ تومان است

 46. فرزاد می‌گه:

  با سلام
  با توجه به اینکه من ساکن مشهد هستم اما رشته ی انتخابیم واسه کارشناسی ارشد فراگیر امسال مهندسی عمران تهران هست . لذا باید آزمون دیماه امسال رو در مشهد بدم یا تهران؟؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   آزمون به صورت سراسری در همه شهرها برگزار میگردد و شما می توانید در مشهد شرکت نمایید ( باید حوضه امتحانی خود را مشهد انتخاب نمایید)

 47. سیمین می‌گه:

  سلام و خسته نباشید واقعا ممنون از سایت عالیتون. میخواستم اگه ممکنه بگید شهریه ی یک نیمسال مدیریت صنعتی(فراگیر) چقد میشه؟ تقریبی هم بگید ممنون میشم

  • مدیر سایت می‌گه:

   در مقطع ارشد فراگیر رشته مدیریت صنعتی نداریم و مقطع کارشناسی نیز متاسفانه با زمینه فعالیت سایت ما مرتبط نمی شود

 48. milad می‌گه:

  لطفا مبلغ حدودی شهریه کارشناسی ارشد فراگیر در رشته های مهندسی رو ذکر کنید؟
  و یا حداقل بگید که از یک میلیون تومان بیشتره یا نه؟!

  • مدیر سایت می‌گه:

   بستگی دارد به واحد ها ولی بازه آن از ۷۰۰۰۰۰ تومان تا ۱۵۰۰۰۰۰ ترمی باید در نظر گرفت
   شهریه ثابت تقریبا ۵۰۰۰۰۰ و متغیر ۶۰۰۰۰ حدود شهریه را از فرمول زیر محاسبه نمایید
   فرومول محاسبه هم به این صورت است شهریه ثابت + ( قیمت شهریه متغیر X تعداد واحد در ترم ) = شهریه کل

 49. مهدي می‌گه:

  لطفا لیست دانشگاههای پیام نور که امسال در آزمون فراگیر رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دارند را اعلام نمایید .
  با تشکر

 50. روناک می‌گه:

  با سلام
  راستش چون من تا حالا تو دانشگاههای شهریه ای درس خوندم با اینکه میانگین شهریه های ثابت و متغیر هر دانشگاه رو نوشتین ولی من آخرش سردر نیاوردم که شهریه هر ترم به طور میانگین چقدر میشه! اگه میشه لطف کنید بگید شهریه هر ترم کارشناشی ارشد روانشناسی عمومی فراگیر به طور تقریبی چقد میشه؟پانصد هزار؟ ششصد هزار ...؟) واقعا ممنون میشم اگه این لطف رو بکنید...

  • مدیر سایت می‌گه:

   مبلغ شهریه هر ترم به صورت فرمول زیر قابل محاسبه است
   شهریه ثابت + ( قیمت شهریه متغیر X تعداد واحد در ترم ) = شهریه کل
   با توجه به اینکه اطلاعی از تعداد واحد ها ندارم خودتان می توانید حساب نمایید

 51. اسماعیل می‌گه:

  با سلام
  من ارشد فراگیر بازرگانی کرج قبول شدم.
  در سامانه ثبت نام وانتخاب واحد کردم اما هنوز شهریه را واریز نکردم تا کی فرصت واریز شهریه را دارم برنامه کلاسی از کجا بگیرم و اینکه ۲ هفته ای میشه که با دانشگاه پیام نور کرج تماس میگیرم ولی کسی جواب نمیده موندم الان حضوری برم یا نه . چطور اطلاع دقیقی بگیرم ۱۲ ساعت با کرج فصله دارم همچنین کارمند هم هستم لطفا کمکم کنید

  • مدیر سایت می‌گه:

   فرصت آن در سیستم گلستان مشخص میگردد اطلاع دقیقی در این باره نداریم
   امکان نداره که دانشگاه پاسخگو نباشد احتمالا شماره تلفنی که میگیرید اشتباه است مس توانید از طریق دانشگاه تهران شماره دانشگاه کرج را بدست آورید

 52. عبدالله می‌گه:

  ممنون از اطلاع رسانیتون
  با این حساب پس فراگیر شهریه کمتری از آزاد داره

 53. راضیه می‌گه:

  سلام.
  خواستم بدونم دانشگاه پیام نور امسال رشته طراحی شهری ارائه میده؟و اگر درسته این رشته جزء رشته های فراگیره یا جزءرشته های سراسری پیام نوره؟
  و کلا هر اطلاعاتی که بتونید در این ضمینه بهم بدید متشکر میشم. با تشکر

 54. امیر می‌گه:

  ممنون از سایت خوبتون

 55. صمد می‌گه:

  با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی از شما خواهشمندم مرا راهنمایی نمایید اینجانب در دور دوم ارشد حسابداری فراگیر دانشگاه پیام نور ۹۰ثبت نام نماییم اهل استان کهگیلویه وبویراحمد هستم واینکه تنها جایی که قبلا تو دفترچه ارشد حسابداری داشته مازندران هست جهت امتحان ورودی باید من شهر خودمون امتحان بدم یا برم مازندران واسه امتحان
  با کمال تشکر از راهنمایی شما کمال تشکر وقدردانی را دارم

 56. ر.ع می‌گه:

  اما با مالی دانشگاه تماس گرفتم در مورد ارشد سراسری پیام نور گفتن بر اساس جدول شهریه سال قبل ۴۰۶۰۰۰ تومان است چرا اینجا که کمتر ذکر شده با توجه به این که رشته من ادبیات فارسی.

 57. نادیا می‌گه:

  پس هزینه فراگیر پیام نور چی میشه؟همانند پیام نور سراسری میشه؟

نظر دهید
     آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴