خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
صفحه راهنمای وب سایت همیشه آنلاین

تهیه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه همیشه آنلاین
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر دورههای قبل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد  دوره قبل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر

کارنامه های کارشناسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر :نمونه کارنامه های زیر از کاربران فعال سایت که با تماس های خودشان با ما برایمان ارسال کرده اند می باشد در صورتیکه شما هم نمونه کارنامه ای از رشته ای که در اینجا وجود ندارد دارید برایمان ارسال نمایید

اطلاعات این مطلب به مرور تکمیل به روز میگردد لطفا مجددا مطالعه نمایید

توجه : نمرات و معدل و تراز همگی از 20 نمره محاسبه می شوند

نمونه کارنامه هایی که در جداول است از سایت مدیر برداشته شده است

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته کامپیوتر نرم افزار

سیستم عامل: ۹/۶۰
الگوریتم :۱۱/۲۰
پایگاه :۱۱/۲۰
معدل کارشناسی: ۱۷/۴۴
وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل : ۱۳/۶۰
پایگاه داده: ۱۱/۲
الگوریتم: ۱۲
معدل کارشناسی: ۱۶/۹۱
نمره کل تراز نهایی: ۱۴/۹۳

وضعیت : قبولی در اولویت دوم - مهندسی کامپیوتر-ری

پایگاه داده: ۱۱

سیستم عامل: ۱۱٫۸

طراحی الگوریتم: ۱۲

وضعیت : قبولی مهندسی کامپیوتر- قشم

سیستم عامل: ۱۴٫۴۰
پایگاه: ۷٫۳۰
الگوریتم: ۱۲

رتبه : 129

وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل های پیشرفته: ۱۵/۲۰
پایگاه داده پیشرفته: ۱۲
الگوریتم های پیشرفته: ۱۴/۴۰
معدل مقطع کارشناسی : ۱۴/۱۹
نمره کل تراز نهایی : ۱۵/۹۰
رتبه : ۳۰
وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر/گرایش نرم افزار-تهران(اولویت اول)

پایگاه داده : ۱۳٫۶۰
سیستم عامل : ۹٫۶۰
الگوریتم : ۸
نمره کل تراز :  ۱۳٫۱۷

معدل : ۱۶٫۸۹

وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر، قشم

سیستم عامل های پیشرفته : ۱۲/۸۰
پایگاه داده پیشرفته : ۱۱/۲۰
الگوریتم های پیشرفته : ۱۱/۲۰
معدل مقطع کارشناسی : ۱۴/۵۶
نمره کل تراز نهایی : ۱۵/۱۹

۱ ۲ ۳ ۴ اولویت
۵۴ ۵۳ ۵۷ ۴۸ رتبه
۳۴ ۷۹ ۸۰ ۱۰۳ آخرین رتبه قبولی

وضعیت : قبولی در اولویت دوم مهندسی کامپیوتر تهران

سیستم عامل های پیشرفته : ۱۳
پایگاه داده پیشرفته : ۱۴
الگوریتم های پیشرفته : ۱۴

رتبه : ۱۷

وضعیت : قبول

سیستم عامل های پیشرفته: ۱۴/۴۰
پایگاه داده پیشرفته: ۱۲/۸۰
الگوریتم های پیشرفته: ۱۲
معدل مقطع کارشناسی : ۱۵/۶۴
نمره کل تراز نهایی :۱۵/۳۹

وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر/گرایش نرم افزار-ری

سیستم عامل : ۱۶
پایگاه داده : ۲۰/۱۱
الگوریتم : ۴۰/۱۰
معدل کاردانی : ۵۵/۱۵
معدل کارشناسی : ۲۵/۱۶
نمره کل تراز نهایی : ۲۹/۱۶

رتبه در تهران : ۲۰
رتبه در شهر ری : ۱۹

 وضعیت : قبول

الگوریتم: ۱۲/۸۰
سیستم: ۱۱/۸۰
پایگاه: ۸/۸۰

وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل ۱۳٫۶
پایگاه داده ۱۲٫۸
الگوریتم ۱۲
رتبه ۶۲
معدل کارشناسی ۱۵٫۴
تراز ۱۵٫۰۳
وضعیت : قبولی آموزش محور تهران

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت فناوری اطلاعات

فناوری برای مدیران: ۱۸
پایگاه داده: ۱۲
رفتار سازمانی: ۱۲
آمار: ۱۵
رتبه ( تهران) : ۹
رتبه (قشم) : ۳ 
معدل کارشناسی: ۱۶٫۵۹
تراز کل : ۱۶٫۶۶

وضعیت : قبولی مدیریت فناوری اطلاعات تهران پژوهش محور

فناوری برای مدیران: ۱۳
پایگاه داده: ۱۲
رفتار سازمانی: ۸
آمار: ۸

معدل کارشناسی: ۱۳/۹۳
تراز کل : ۱۲/۴۴

وضعیت : قبولی مدیریت فناوری اطلاعات قشم

 

تحلیل آماری (2واحد)سیستم های مدیریت بانکهای اطلاعاتی (2واحد)مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد)فناوری اطلاعات برای مدیران (2واحد)معدلمحل قبولیترازرتبهآخرین قبولی
1412191915.36تهران16.631054
 کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت اجرایی
سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (2واحد)حسابداری مدیریت (2واحد)مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت (2واحد)زبان تخصصی (3واحد)معدلمحل قبولیترازرتبهآخرین قبولی
178.42121417.32تهران17.723سهمیه*36سهمیه
1711.5871415.99بابل15.6311110
1711.581216.6713.14تهران18.63سهمیه بسیج*

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته

زبان تخصصی (2واحد)مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد)مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد)تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد)معدلمحل قبولیترازرتبهآخرین قبولی سهمیه
16.6715151014.07تهران16.081438
9.331812616.23قشم15.051سهمیه46سهمیه
12158916.17کرج13.548691
12.67108717.40گرمسار12.308487
101161014.79قشم11.623443

 

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت دولتی

تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد)مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد)مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2واحد)زبان تخصصی (2واحد)معدلمحل قبولیترازرتبهآخرین قبولی
161495.3318.48منابع انسانی-شیراز12.714457
11106612.17مالی دولتی - تهران11.582سهمیه6سهمیه

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت MBA

تئوری ۳۳/۵ 

مدیریت استراتژیک ۱۶ 

زبان ۱۶ 

معدلم ۶۸/۱۶ 

تراز ۴۸/۱۴

وضعیت : قبول نشده

زبان :۴۲% - 8/4

تئوری مدیریت : ۵۴% - 10/8

مدیریت استراتژیک : ۸۰% - 16

معدل کارشناسی : ۱۸٫۰۹

وضعیت : قبولی در اولویت آخر


مدیریت استراتژیک(3واحد)تئوری های مدیریت (3واحد)زبان تخصصی (3واحد)معدلمحل قبولیترازرتبهآخرین قبولی سهمیه
16.67121413.70دماوند15.388083
167.3317.3315.05دماوند15.0697107
165.331616.73-14.41مردود
13.33811.3312.77قشم12.524444
16105.3314.78-12.24مردود
11.3310.678.6715.30-12.15مردود
661016.75-9.87مردود

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته پژوهش هنر

تاریخ ادبیات : ۱۳
زبان : ۱۱
جستارها : ۱۳/۳۲

تراز نهایی ۱۴

وضعیت : قبول نشده

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته علوم اقتصادی

اقتصاد خرد ۶۷/۱۴
اقتصاد کلان ۶۷/۱۴
معدل ۹۳/۱۴
تراز نهایی ۵۶/۱۵
وضعیت : قبول در اولویت اول – علوم اقتصادی بابل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیرمطالب مرتبط با این مطلب :

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::..کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر کارنامه,نمونه,ارشد,فراگیر,رشته ها,پیام نور,نمرات,تراز,معدل,ارشد فراگیر,پیام نور,ارشد,نمونه کارنامه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , نمونه کارنامه های رشته کامپیوتر مدیریت اجرایی مدیریت بازرگانی مدیریت MBA کارنامه مدیریت فناوری اطلاعات

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
۱۰۶,۰۰۰ تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

پاسخ۲۶۸به “کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر دورههای قبل”

 1. فاطمه می‌گه:

  با سلام . می خواستم بدونم ارشد معماری ۹۲ تهران با چه معدلی قبولی داده آخه من معدل ۱۵.۲۵ آوردم اماتهران قبول نشدم .میشه نمونه کارنامه بزارید .

 2. ارزو خراشادی می‌گه:

  سلام تو رو خدا کمکم کتین یک کارنامه قبولی ارشد فراگیر حسابداری را بزارین اخه میگن قبولی ارشد فراگیر حسابداری اونقدر سخته که شبیه محاله من دوره سیزدهم شرکت کردم تقریبا نمره هام خوب بود اما قبول نشدم تو رو خدا زود جواب بدین ممنون

 3. سیاوش می‌گه:

  من رشته پژوهش محور ادبیات عرب ارشد فراگیر قبول شده ام آیا امکان دارد که آنرا به آموزش محور در همنان دانشگاه تبدیل کنم

  • مدیر سایت می‌گه:

   همه به دنبال پژوهش محور هستند ولی شما برعکس . می تونم دلیلش رو بدونم
   برای تغییر شیوه باید جزء ممتازین رشته خودتان باشید

 4. مریم می‌گه:

  سلام با عرض خسته نباشی من کنکور مدیریت دادم خط مش و کامپیوتر و خیلی خوب زدم یعنی ۱۵،۱۶تا درس زدم تقریبا اما منابع انسانی و رفتارو ۵۰،۵۰زدم معدل لیسانسمم ۱۴/۱۱ امکانش هست قبول بشم؟ خیلی نگرانم

 5. هستی می‌گه:

  سلام.من امسال کنکور کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی شرکت کردم همه درسا را درصد بالا زدم غیر از زبان امکان قبولی در تهران را دارم؟

 6. وحید می‌گه:

  با سلام.خواهشا اگه ممکنه جواب من رو بدهید.من لیسانس عمران دارم.برای ارشد فراگیر امسال شرکت کردم.رشته مدیریت ساخت و مهندسی رو انتخاب کردم.دو تا کد رشته داره که هر دو در کرج هستند.منابعش هم سه تا درس سه واحدی هست.معدلم هم ۱۴ هست.از طرفی سهمیه ایثارگران(فرزند ازاده)دارم.میخواستم بدونم به صورت تخمینی میانگین سه درس رو چند درصد باید بزنم که قبول بشم.و ایا سهمیه ایثارگری من چقدر تاثیر گذار هست توی قبول شدن من؟آیا از هر کد رشته که ۱۵ نفر انتخاب میشود تعدادی از این ۱۵ نفر مربوط به اونهایی میشه که دارای سهمیه هستند؟خواهشا پاسخ سوالهام رو بدهید.
  با تشکر

  • مدیر سایت می‌گه:

   در مورد تاثیر سهمیه هیچ اطلاعی نداریم و اینکه با چه نمره ای هم میشه قبول شد هم قابل حدس نیست چون بحث رقابتی است هر کسی که نمره بیشتری بگیرد احتمال قبولی دارد البته سهمیه شما هم موثر است
   ظرفیت برای تمام سهمیه ها می باشد

 7. مجید می‌گه:

  خواسته ی دیگرم از شما گذاشتن نمونه کارنامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تمام گرایشهابود که در هیچ سالی در سایت شما یافت نشد.
  خیلی ممنون

 8. مجید می‌گه:

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیر توانا
  سوال من شاید سوال اکثر دوستان شرکت کننده در آزمون فراگیر نوبت ۱۳ باشد.
  لطفا بنده و دیگران دوستان شرکت کننده را راهنمایی کنید.
  بنده به امید خدا در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری شرکت کرده ام آیا می توانم گرایشهای برنامه ریزی مسکن--- بهسازی و نوسازی شهری و محیط زیست رشته خودم را نیز جزو اولویتهای خودم قرار دهم؟
  لطفا به دلیل نزدیک شدن به پایان ثبت نام مشکل من و دیگردوستان شرکت کننده را حل نمایید.
  با تشکر

 9. احمدی می‌گه:

  سلام من از آبان میخام واسه فراگیر ارشد حسابداری بخونم بنظرتون دیره؟

 10. مستانه می‌گه:

  سلام
  لیسانس نرم افزار دارم. برای اولین بار میخوام تو این آزمون شرکت کنم.
  خواستم بدونم منابع و سرفصل ها مثل سالهای قبله یا امکان تغییر وجود داره؟؟؟
  و فرصت خوندن منابع اصلی ندارم. آیا خوندن کتابهای ترجمه شده کافیه؟؟؟ جزوه هایی که شما در قسمت فروش گذاشتین در کنار کتاب کفایت می کنه؟؟؟
  آزمون به صورت کاملا تستیه؟؟؟؟
  اگه ممکنه به سوالاتم جواب بدین. سپاسگزارم

  • مدیر سایت می‌گه:

   هنوز منابع جدید اعلام نشده است باید صبر کنیم تا اعلام بشه
   کتاب ترجمه هم زیاد خوب ترجمه نشده است بهتر جزوه تهیه نمایید
   آزمون کاملا تستی و بدون نمره منفی است

 11. مجید می‌گه:

  با سلام خدمت مدیریت محترم سایت
  سوالی از خدمت شما داشتم که جوابش را در سوالهاو جوابهای داده شده به دست نیاوردم وخواستارم که هر چه سریعتر جواب را دریافت کنم.

  آیا درست است که کسانی که در آزمون فراگیر ارشد شرکت کرده اند و در گرایشهای آموزش محور پذیرفته شده اند و پایان نامه ندارند دیگر نمی توانند در آزمون دکترا شرکت کنند؟
  با تشکر

 12. جواد می‌گه:

  سلام.من لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات دارم.فراگیر ارشد امتحان دادم رشته سیستم های چندرسانه ای آموزش محور ،توی کارنامم وضعیت زده قبول و توی ردیف نتیجه کد۳* نوشته شده میخواستم بدونم این کد یعنی چه. من قبول هستم؟سوال دومم اینکه مدرک آموزش محور با پژوهش محور فرقی داره یا نه.و آیا برا دکترا مشکلی داره؟سوال ۳.میشه مدرکم رو به شیوه پژوهش محور بگیرم؟۴.ترم اول میشه مرخصی گرفت و اگه مرخصی بگیرم چقد از شهریه رو باید پرداخت کنم .همون شهریه ثابت کافیه؟

 13. مصطفی می‌گه:

  سلام
  با تهیه مجموعه جزوات مدیریت بازرگانی از شما آیا دیگه به کتابای خود درسا احتیاج نیست و کفایت میکنه واسه قبولی حتی تهران؟
  من زیاد وقت نمیکنم کتابای پر حجمش بخونم لطفا راهنماییم کنید.
  با تشکر.

  • مدیر سایت می‌گه:

   سعی شده مجموعه جزوات بسیار کامل باشد و بخش های مهم آن برای شما تهیه شده که بسیار مفید باشد ولی اگر رشته غیر مرتبط دارید بهتر است کتاب مرجع را هم مطالعه نمایید

 14. maryam می‌گه:

  سلام میخواستم ازتون خواهش کنم با توجه به این که در گروه همیشه انلاین یکی از اعضا رشته فناوری اطلاعات هستند اطلاع رسانی در رابطه با رشته مهندسی فناوری اطلاعات از جمله پاسخ به سوالات سالهای گذشته وارائه جزوات مربوط به این رشته را در اختیار داوطلبین قرار دهید.واقعا اطلاعات و جزوات ترجمه شده اصلا در اختیار داوطلبین این رشته وجود ندارد.
  با تشکر فراوان

 15. پیمان می‌گه:

  میشه یه لطفی بکنید نمونه کارنامه قبول شدگان ارشد فراگیر راه و ترابرباترابرترابری تشکربذارید

 16. شیما می‌گه:

  با سلام
  امکانش هست جزوات ارشد حسابداری رو هم بذارید و خوندن تنها منابع از خرداد ماه برای قبولی کافیه ؟کدام تستها برای قبولی بیشتر تاثیر داره ؟ ممنون

 17. maryam می‌گه:

  سلام
  خسته نباشید.از شما بابت نمام زحمات شما متشکرم.میخواستم بپرسم که شما تصمیم دارید که در وب سایت خود جزواتی از رشته ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات قرار دهید؟

 18. م.م می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید. می خواستم خواهش کنم که در موردارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات اطلاع رسانی بیشتری داشته باشید.خواهشاَ در صورت امکان جزوات و منابع این رشته را در اختیار ما قرار دهید. از زحمات شما متشکرم

  • saeed می‌گه:

   سلام خواهش می کنم جزوات رشته مهندسی IT در سایت قرار دهید.خیلی به آن نیاز داریم و در صورت امکان کارنامه های این رشته را هم در سایت قرار دهید

 19. نسیم می‌گه:

  سلام و خسته نباشید خیلی خیلی ممنونم از سایتتون خیلی عالیه.برایه ۹ماه برنامه ریزی کردم بخونم.اینده و زندگیم بسته به این کنکوره.ولی حرفایی که میشنوم میخونم ناامیدم میکنه.خلاصهنویسی میتونه کمکم کنه؟میترسم

  • مدیر سایت می‌گه:

   برای ارشد فراگیر ۹ ماه زمان بسیار مناسبی است که با خلاصه نویسی و مرور و همچنین سوالات سال های گذشته می توانید آمادگی خوبی را کسب نمایید از مقالات سایت در زمینه آمادگی ارشد فراگیر بهره بگیرید

 20. امین می‌گه:

  سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم ایا اطلاع دارید ارشد فراگیر رشته ی تغذیه هست یا نه؟اگه بله کدوم شهر ها

 21. احمد می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید کارنامه و درصد های قبول شده های رشته جامعه شناسی رو میخواستم. ممنون میشم

 22. نیکتا می‌گه:

  سلام خواهش میکنم جواب منو بدید لطفا.میخوام بدونم الان بهتره واسه فراگیر بخونم یا سراسری؟با معدل ۱۶.۵۰لیسانس حسابداری اگه همه درسارو تو کنکور ارشد بالایه۱۲بزنم قبول میشم؟

 23. نیکتا می‌گه:

  سلام.میشه کارنامه فرد قبول شده در ارشد فراگیر حسابداری رو بزارید.کتابهارو اگه بالایه ۱۲بزنم قبول میشم؟میخوام ببینم واسه فراگیر بخونم یا سراسری الان.گیج شدم

 24. علیرضا می‌گه:

  ممنون از سایت خوبتان
  من در رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع تهران قبول شدم. فقط یک سوال و آن اینکه نمیدانم باید در کدام مرکز تهران ثبت نام کنم. تهران جنوب، تخران غرب ، تهران شرق یا شمیرانات. لطفا اگه ممکنه راهنماییم کنید.

  ***با تشکر فراوان***

 25. حسین (ایلام) می‌گه:

  با سلامو خسته نباشید ممنون از اینکه به همه سوالات پاسخ دادین.
  ۱.من راه وترابری ارشد امتحان دادم معدلم ۱۱.۸۰ هستش ولی تو دفترچه زدم ۱۲ اگه احیانا قبول بشم وقت ثبت نام میشه اصلاح بشه یا...؟
  ۲.ظرفیت راه وترابری از همشون کمتر بود و شرکت کنندش بیشتر به نظرتون امکان داره ظرفیت بیشتری از حد معمول قبول کنن؟ ممنون

  • مدیر سایت می‌گه:

   در مورد معدل فکر کنم امسال سخت گیری بیشتری صورت بگیره چون دوره قبل سرو صدای زیادی داشت حالا تا زمان ثبت نام خیلی مونده باید صبر کنید

 26. امید می‌گه:

  باسلام
  متشکرم از تلاشتون بابت اطلاع رسانی که انجام میدید.آیا نمونه ای از کارنامه رشته حسابداری در دسترس دارید که در سایت قرار بدید؟ضمن اینکه میخواستم بدونم نحوه محاسبه نمره هردرس به چه صورت هست؟بعنوان مثال در حسابرسی که ۲۵ تست بوده.اگرمن ۱۵ تست راصحیح زده باشم نمره من در حسابرسی چند میشه؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   نمره هر درس از ۲۰ نمره محاسبه میگردد شما می توانید با ضرب ۲۰ در ۱۵ و تقسیم بر ۲۵ نمره درس را بدست آورید ( نمره ۱۲ از ۲۰ نمره)
   کارنامه این رشته در سایت قرار خواهد گرفت

 27. هدا می‌گه:

  سلام خسته نباشید می خواستم تقاضا کنم نتایج کارشناسی ارشدفراگیر جه تاریخی اعلام می شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 28. علیرضا نگهداری می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر محترم سایت. از اینکهاین اطلاعات را در اختیار عموم قرار داده اید کمال تشکر را دارم. خواهشمندم نمونه کارنامه های رشته مهندسی صنایع_ گرایش صنایع را هم در سایت بزنید.

 29. mona می‌گه:

  با سلام نمونه کارنامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت آموزش قرار دهید.

 30. رویا می‌گه:

  باتشکراشما.میشه نمونه کارنامه ارشد روانشناسی رو بذارید.

 31. soltani می‌گه:

  با سلام
  لطفا پاسخ مدیریت بازرگانی سری BوC را در سایت قراردهید.

 32. آرشین می‌گه:

  سوالات و جواب ازمون کارشناسی فراگیر ۹۱,دفترچه c مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

 33. ساناز می‌گه:

  سلام لطفن نمونه کارنامه کارشناسی ارشد حقوق را هم بیاورید

 34. عبداله می‌گه:

  سلام لطفا نمونه سوالات ارشد راه وترابری را برام بزارید.ممنون

 35. صنا می‌گه:

  سلام
  لطفا نمونه ای از کارنامه ارشد مکانیک قرار دهید.

 36. ahmad می‌گه:

  منبع جدید کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
  غلامرضا سلیمانی و علیرضا پاکدین، ۱۳۹۱، مدیریت مالی، تهران: دانشگاه الزهرا.

 37. رودسری می‌گه:

  سلام
  لطفأ نمونه ای از کارنامه ی "رشته ی آموزش زبان انگلیسی " را هم بیاورید...
  خیلی حیاتیه
  ممنون

 38. سورنا می‌گه:

  سلام لطفا نمونه ای از کارنامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی قرار دهید .
  با تشکر

 39. نینا می‌گه:

  سلام بسیجی فعال سهمیه داره؟؟
  تفاوت آموزش محور با پزوهش محور چیه؟؟؟
  نمرات تو رشته کامپیوتر نرم افزار با معدل ۱۴ چند باشه قبول میشی؟؟؟
  لطفا جواب بدین لطفا

 40. مینو می‌گه:

  سلام من امسال ارشد معماری تهران شرکت کردم .آموزش محور یعنی چی ؟ و اینکه اگر قبول بشم میتونم سر کلاسهای عملی با مشورت استاد مربوطه غایب باشو و در آخر ترم کارهای عملی ام را ببرم

  • مدیر سایت می‌گه:

   شیوه آموزش محور شیوه ای است که در پایان دوره تحصیلی به جای پایان نامه واحد درسی پاس خواهید کرد
   حضور در کلاس های عملی اجباری است ولی خب استاد می تواند این ارفاغ را بکند

 41. احسان می‌گه:

  باسلام..
  معدل کارشناسی من ۱۲.۴۹ دانشگاه پیام نور هست رشته فناوری اطلاعات...
  ایا برایه فراگیرنرم افزارشرکت کنم یا امیدی نیست؟؟ممنون

 42. شبنم می‌گه:

  سلام
  یه سوال داشتم در مورد کلاس های دانشگاه پیام نور در رشته ی ارشد معماری ؟
  کلاس هاش به چه شکله ؟
  آخه من شهرستانم ، میخوام بدونم اگه تهران قبول بشم چقدر باید رفت و آمد داشته باشم ؟

 43. جواب بدید می‌گه:

  من ارشد کامپیوتر شرکت کردم ایا همین جزوات شما کافیه یا چی بخونم تورا خدا کمک کنید من میخام حتما تهران قبول شم چیکار کنم؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   تضمین قبولی را باید خودتان بدهید چون ما مجموعه جزوات کاملی برا این رشته به شما رائه می کنیم به شرطی که شما هم مطالعه کنید رقابت بین داوطلبان زیاده و هر کسی موفق خواهد شد که درست مطالعه نماید شما اگر مجموعه ما در یافت کردید با شماره مشاوره ما تماس و نکات ویژه را جهت موفقیت دریافت نمایید

 44. نازنین می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید

  اگه امکان داره در مورد انتخاب رشته،شهر کارشناسی ارشد فراگیر راهنمایی بفرمایید.
  مثلا" اول ترم بهمن همه شهرها رو اتنخاب کنیم بعد مهرماه ۹۲؟
  یااینکه پژوهش محور اول بعد آموزش؟
  واقعا" نمیدونم چه جوری احتمال قبولی بیشترمیشه.
  ممنون

 45. گیلانی می‌گه:

  ممنونم از راهنماییتون

 46. گیلانی می‌گه:

  سلام میخواستم بدونم که اولویت انتخاب در فراگیر مثل ازاده؟ مثلا من که حسابداری شرکت کردم اگه اولویت اول بزنم تهران و قبول نشم و معدلم با کسی که انتخاب اولش بهشهر بوده یکی باشه یا بالاتر چون اون انتخاب اولش بهشهر بوده اولویت داره؟اخه دانشگاه ازاد فقط انتخاب اول مهمه.ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

  • مدیر سایت می‌گه:

   خیر الویت ها هیچ برتری یا مزیتی نسبت به هم ندارند و تمام دانشجویانی که آن کد رشته محل را انتخاب کردند با هم رقابت خواهند کرد که بالاترین نمرات شانس قبولی خواهند داشت

 47. ابراهيم می‌گه:

  با سلام وخسته نباشید.
  تو دفترچه فراگیر ارشدبرای رشته حسابداری چند تا شهر معرفی کردن در حالی که یکی از اموزشگاه های آزاد میگفت فقط بهشهر میگیره چنین چیزی امکان داره؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   اون آموزشگاه اطلاعی از تغییر ات جدید دفترچه نداشتند مرجع دانشگاه جهت پذیرش آن چیزهایی است که در دفترچه ذکگر کرده نه آموزشگاه ها لطفا دفترچه را با دقت مطالعه نمایید

 48. نلا می‌گه:

  سلام و خسته نباشید
  اگر امکان دارد نمونه کارنامه های ارشد بیوشیمی رو هم در سایت قرار دهید
  بسیار ممنونتان میشوم
  پیروز باشید و سربلند

 49. صنم می‌گه:

  اگه ممکنه کارنامه رشته معماری هم بزارین

 50. tondar می‌گه:

  سلام و خسته نباشید. در مورد ارشد مترجمی زبان اطلاعات می خواستم. جایی پیدا نمیکنم. مخصوصا نمونه کارنامه قبولی و ضرایب دروس.
  بسیار متشکر از راهنماییتون میشم.

 51. بیتا می‌گه:

  من لیسانس اقتصاد دارم اینطور که فهمیدم مدیریت هم زیاد شده هم در صد قبولی با حجم زیاد شرکت کننده ها پایین میاد.میخوام ارشد اقتصاد بخونم به نظر شما بازار کار داره؟

 52. علي می‌گه:

  بامعدل کارشناسی ریاضی۱۱ میتوان در دوره ی ارشد فراگیرحسابداری شرکت کرد

 53. خدیجه می‌گه:

  سلام
  لطفا نمونه کارنامه رشته حسابداری ارشد نیز درسایت بذارین,منابع رشته حسابداری امسال نیزمانندسال قبل است یا تغییرمیکند.

 54. معصومه می‌گه:

  سلام میشه لطف کنید منابع مدیریت آموزشی رو بهم معرفی کنید

 55. کیارمین می‌گه:

  با سلام
  لطفا پاسخ بدین:
  ۱- رشته های فراگیر و ظرفیت هاش و دانشگاههاش دقیقا توو کنکور سراسری ارشد هم اومده بود... اونجا پر نمیشه؟؟ دیگه جا واسه فراگیر هم مگه میمونه؟
  ۲- اینطور که من متوجه شدم آوردن بهترین نمره هم دلیل یر قبولی نمیشه... و باتوجه به ظرفیت باید منتظر شانس بشینی که دیگران چطور نمره میارن
  ۳- اگه من یه شهر دور قبول بشم... شرکت تو کلاس ها اجباری هست؟؟؟ منظورم آموزش محور نیستا.. همون فراگیر معمولی

  متشکرم

 56. راضیه می‌گه:

  سلام نمره قبولی مهندسی فناوری اظلاعات در ارشد چنده؟

 57. ستاره می‌گه:

  اگه ممکنه کارنامه رشته معماری هم بزارین یه دید بزنیم آخه ظرفیتا خیلی کمه

 58. ستاره می‌گه:

  من میخوام ارشدمعماری فراگیر تهران شرکت کنم دفترچه رو خوندم گویا پژوهش محورفقط ۱۵ نفر ظرفیت داره وباتوجه به اینکه شهرستانیم ومعدلم بالای ۱۵ هست امیدی به قبولی هست؟آخه چرا اینقد ظرفیتا کمه مجبورم تهران بزنم آخه فقط تهران بندر عباس وعسلویه معماری داره منم بچه شمالم جنوب دیگه خیلی دوره

 59. کریم کشاورز می‌گه:

  با سلام
  در صورت امکان کارنامه قبول شدگان کارشناس ارشدحسابداری دانشپذیری رو تو سایت بذارن
  ممنون

 60. حامد می‌گه:

  سلام من دانشجو کارشناسی دانشگاه آزاد هستم و شهریور ۹۱ فارغ التحصیل میشم میتونم تو آزمون امسال شرکت کنم؟؟؟

 61. fafa می‌گه:

  سلام.چراهمه قبول شدن جزمن؟؟؟؟؟؟من ۹۰شرکت کردم .مدیریت فناوری.پایگاه۱۷.فناوری برای مدیران۱۴.آمار۱۳.رفتار۱۳.معدل۱۵.پس چرابانمره های کمتر ازمنم قبول شدن؟!!!!گناه دارم

 62. فرهاد می‌گه:

  سلام ببخشیداینتاثیرمعدل که میگین منظورتون چیه که نمرات بایدبالای ۱۲ باشه یعنی چی ومنظورتون همون نمرات کارشناسیه

  • مدیر سایت می‌گه:

   معدل کارشناسی که تاثیر ۲۰% درصدی دارد ولی نمرات آزمون شما که از ۲۰ نمره محاسبه میگردند باید بالای ۱۲ باشد تا آن درس را قبول گردید وگرنه به صورت جبرانی باید گذرانده شود

 63. گیلانی می‌گه:

  باسلام . کنکور ۹۱ فراگیر چه تاریخی برگزار میشه؟اخه در جایی از سایت شما دی ماه ذکر شده ودر جای دیگر نیمه دوم اذرماه. تشکر

  • مدیر سایت می‌گه:

   هنوز تاریخ دقیق اعلام نشده ولی در خبرهای مختلف پیام نور هم دی ماه و هم نیمه دوم آذر ذکر شده است احتمالا تاریخ بین نیمه دوم آذر تا پایان دی ماه می باشد

 64. ساناز می‌گه:

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من هیچ اطلاعی از فراگیر ندارم میخواستم ببینم که واسه کنکور ارشد خود دانشگاه ÷یام نور کتاب معرفی میکنه یا منابعش با کنکور سراسری مشترک هستن؟
  مرسی

  • مدیر سایت می‌گه:

   خیر منابع فرق دارد و توسط خود دانشگاه در دفترچه ارشد فراگیر اعلام میگردد برای اطلاعات بیشتر به دفترچه ارشد فراگیر مراجعه نمایید

 65. وندحاتمی می‌گه:

  لطفا نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت دولتی را می خواهم لطفا راهنمایی بفرمایید.

 66. عرفان می‌گه:

  روانشناسی عمومی ۱۶-روانشناسی اجتماعی ۱۷

  زبان ۱۱/۳۳-روانشناسی رشد ۱۲

  رتبه در سهمیه تهران ۱۱۹ مردود
  رتبه در سهمیه عسلویه ۴۷ قبول

 67. قاسمی می‌گه:

  با سلام

  با تبریک و تشکر از شما دوست خوب . آموزش محور چه دوره ای است . من آشنایی با سیستم پیام نور ندارم . علاقمند به شرکت در رشته مدیریت بازرگانی هستم

 68. باران 2 می‌گه:

  سلام مدیر عزیز و سلام به همه بچه ها
  من کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی قبول شدم قبلا هم توهمین صفحه پیامگذاشته بودم نمراتم اینه شاید کسی دوست داشته باشه مقایسه کنه
  رفتارسازمانی ۱۷
  استراتزیک ۱۶
  زبان ۱۲
  تئوری سازمان ۱۱
  تهران آموزش محور قبول شدم
  برای همه آرزوی موفقیت می کنم

 69. raha می‌گه:

  سلام.امکان داره واحد هایی که باید بخونیم برای سال بعدتغییرکنه؟(مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی) با تشکر.

 70. سحر می‌گه:

  سلام دانشجویان عزیز؛
  دانشگاه پیام نور تعداد پاسخ های درست شما رو به تعداد کل سوالات هر درس تقسیم میکنه و در نهایت عدد به دست امده رو در ۱۰۰ ضرب میکنه،بعد از اینکه درصد شما درامد اونو به عدد ۵ تقسیم میکنه تا نمره هر درس مشخص بشه.
  مثلاً کسی که ۶۴درصد یک درس رو جواب داده باشه نمرش میشه:۱۳ در نهایت معدل کارشناسیتون رو در ۲۰ درصد ضرب میکنه و با میانگین موزون نمره هر درس جمع میکنه و به این نحو نمره تراز یا همون معل نهایی معلوم میشه با کنار هم گذاشتن معدل تراز هر داوطلب از بیشترین تراز تا کمترین تراز رتبه بندی میکنه.هر رشته شهرم تراز مخصوص خودش رو داره که تراز کمتر از اون تراز مخصوص تو اون رشته شهر پذیرفته نمیشه.و این تراز مخصوص بنا به دانش داوطلبان،هر سال تغییر میکنه و در نهایت تراز نمرات داوطلبین روی نمودار میره و از روی اون نمرات تراز هر رشته محل و اولین و آخرین فرد قبول در هر رشته معلوم میشه.
  موفق باشید.

 71. peyman می‌گه:

  اگه میشه کارنامه رشته حسابداری روهم نشون بدین

 72. سمیرا می‌گه:

  سلام تا کی منتظر جواب کنکور باید باشیم؟

 73. Behzad می‌گه:

  سلام با عرض خسته نباشید
  بسیجی فعال چند درصد شانس قبولی رو می بره بالا؟

 74. باران2 می‌گه:

  سلام رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
  رفتارسازمانی ۱۸
  استراتزیک ۱۵
  تئوری ۱۲
  زبان ۶
  معدل ۱۴/۷۸ قبول می شم ؟ شهرری کرج یا گرمسار؟

 75. باران2 می‌گه:

  با سلام و خسته نباشی
  می خواستم بدونم شما سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی که در ۳۰ دی برگزار شد رو دارید؟ یا اینکه ماچه طوری می تونیم بدست بیاریم ممنون از راهنماییتون

 76. باران می‌گه:

  با سلام و احترام
  من کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت بازرگانی شرکت کردم یه سوال از شما داشتم می خواستم از شما بپرسم که من سه تا از درس ها رو حدود ۷۰درصد زدم و فقط زبان رو نمیدونم که چطور دادم می خواستم بدونم که احتمال داره قبول بشم؟ مثلا کرج ری یا حتی گرمسار؟ ممنون می شم زود جواب بدید یااگر از دوستان کسی هست که قبلا شرکت کرده جواب بده با تشکر از همه

 77. اران می‌گه:

  سلام من در رشته روانشناسی عمومی شرکت کردمو نمراتم احتمالا اینن به نظر شما چقد احتمال قبولی دارم.روانشناسی عمومی ۱۶ روانشناسی اجتماعی ۱۸روانشناسی رشد ۱۶و زبان خارجه ۸ معدل کارشناسیم هم ۱۳.۸۴ و انتخابم هم عسلویه است.لطفا جواب بدید؟

 78. جواد می‌گه:

  سلام
  امروز درروزنامه خواندم قرار است از یکم اسفند سال جاری ثبت نام ارشد فراگیر انجام شود ؛ سؤال اینجاست که چگونه ممکن است نتایج درهشتم اسفند اعلام شود ولی ثبت نام دریکم اسفند انجام شود؟
  همچنین خواهشمندبنویسید اگر معدل بالای ۱۴ باشد چند درس را می توان زیر ۱۲ گرفت واگر درسی زیر ۱۰ باشد چه حکمی داردبا وجود اینکه معدل بالای ۱۴ باشد؟

 79. حسن می‌گه:

  سلام لظفا کارنامه رشته جامعه شناسی هم بذارین.ممنون

 80. حسن می‌گه:

  سلام. اگه معدلمون ۱۲ باشه و یک درس مشروط احتمال قبولی هست؟

 81. meysam می‌گه:

  سلام ممنون میشم اگه نمون قبولی رشته جامعه شناسی بذارین

 82. مريم می‌گه:

  باسلام..ممنون از سایت مفیدتون..لطفا کارنامه های روانشناسی رو هم در سایت اگرممکنه قرار بدید..

  سوالات
  ۱)وقتی اعلام کردن ظرفیت ها بالاتر از شرکت کنندگان در دوره یازدهم ارشد هست یعنی با کسب کف نمره قبولیم؟؟

  ۲)اگر همین طوره پس ظرفیت روانشناسی در ارشد که ۵۵ نفر هست یعنی تعداد شرکت کنندگان کمتر از این ظرفیت هستن؟

  ۳)کف نمره برای قبولی در دوره دانشپذیری ۱۴هست یا خیر؟

  خیلی ممنون

  • مدیر سایت می‌گه:

   البته آوردن کف نمره مهم است ولی بستگی به ظرفیت هم دارد که باید ببینیم تعداد شرکت کنندگان آن رشته چند نفرند و چند نفر کف نمره را بدست آوردند
   خیر تعداد شرکت کنندگان کمتر نیستند بلکه نسبت به سال های قبل کمترند و احتمال قبولی با آوردن کف نمره بالاست
   کف نمره برای ارشد برای دروس بالای ۱۲ و برای معدل کل دروس ۱۴ می باشد

 83. meysam می‌گه:

  سلام.اگه همه درسهارو بالای ۱۲ بگیری به جز یکی احتمال قبولی هست؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   در نهایت باید معدل خوبی رو کسب کنید اگر معدل بالای ۱۴ داشته باشید ولی یکی از درس ها رو کمتر از ۱۲ بیارید بازهم امید قبولی هست

 84. سمیرا می‌گه:

  با سلام از لطف شما کمال تشکر رادارم می خواستم بدونم سئوالات آزنون فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرائی دی ماه ۹۰ را از کجا میتونم پیدا کنم؟

 85. zohre می‌گه:

  با سلام وخسته نباشید خواستم بدونم منابع رشته مدیریت ام بی ای نوبت ۱۲ عوض میشه؟

 86. HAMED می‌گه:

  باسلام
  من سهمیه بسیجی داشتم متوجه نبودم که میشه برای پیام نور استفاده کرد الان که ازمون دادم زنگ زدم سنجش گفت نمی تونتی دیگه استفاده کنی ایا تاثیرش خیلی زیاد بود یا نه ؟

 87. مينا می‌گه:

  با سلام و احترام الان که داشتم نمونه کارنامه ها رو می دیدم هیچ اثری از رشته روانشناسی ارشد ندیدم ،در پاسخنامه هاتون هم این رشته نبودمستدعی است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص این رشته هم عنایت فرمایید چون ما چند تا دوستیم که مدام به سایت شما سر میزنیم ولی چیزی دستگیرمان نمی شود!

  • مدیر سایت می‌گه:

   توجه داشته باشید که کلید های آزمون منتشر نشده اند و ما هم جواب ها و نمونه کارنامه رشته هایی که برخی از داوطلبان برایمان می فرستند را در صفحه مربوط به آن رشته قرار می دهیم شاید کسی برای این رشته پاسخی یا نمونه کارانامه ای در اختیار ما قرار ندهد پس طبیعتا نباید انتظار بیش ار حد از ما داشته باشید تمام سعی و تلاش ما بر این است که بتوانیم تمام رشته ها را پشتیبانی نماییم

 88. علی رضا هدایت می‌گه:

  سلام چرا امتحان اینقدر سخت بود
  رشته معماری
  همه ۴۰ دقیقه ای اومدن بیرون
  حالا جوابش کی میاد؟

 89. دانیال می‌گه:

  سلام مجدد لطفا کنید سوالات آزمون ۳۰/۱۰/۹۰ حسابداری ارشد فراگیر رو سایتتون آپلود کنید
  و در ضمن امسال مثله سالهای قبل نبود حداقل واسه رشته ما سوالات رو پیچونده بودن و در ضمن من به ۳ تا سوال برخوردم که اصلا گزینه صحیح نداشت

 90. راضیه می‌گه:

  سلام من یکی از شرکت کنندگان ارشد فراگیر (علوم تربیتی برنامه ریزی درسی ) سال ۹۰ بهمن ماه هستم میخواستم ببینم برای اطلاع از تعداد شرکت کنندگان از چه طریقی اقدام کنم در ضمن نتیجه ازمون کی میاد؟ ممنونم فراوون

 91. دانیال می‌گه:

  سلام دانیال هستم دیروز کنکور فراگیر ارشد در رشته حسابداری رو امتحان دادم امتحانم رو خوب دادم دعا کنید قبول شم تا کارنامه ام رو در اختیار همتون قرار بدم

 92. sp می‌گه:

  خواهشا بگید مرحله بعدی آزمون فراگیر کیه؟

 93. mahdi می‌گه:

  باعرض سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدانم در پیام نوردرمقطع ارشد رشته مدیریت مالی هم تدریس می شود یا نه ؟
  در ضمن رشته حسابداری بهنر است یا مدیریت مالی ؟
  با تشکر از شما

  • مدیر سایت می‌گه:

   یک رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی وجود دارد
   نمیشه با هم مقایسه کرد ولی باید به بازارکار آنها توجه داشت که ما از آن بی خبریم ولی حسابداری رشته پردرخواستی است

 94. بهاره می‌گه:

  اگر نمرات پایین باشد ولی دانشجو دانشگاه معتبری باشیم در گزینش تاثیر دارد؟؟؟

 95. بهاره می‌گه:

  سلام.از خیلی ها شنیده بودم فراگیر خیلی سخت نمگیره.اینجور اینجا میبینم از کارنامه ها اینجوری نیست.از کمبود دانشجو سعی میشه خیلی از داوطلبا گزینش شون درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پس باید واقعا خوب خوند.

 96. zahra می‌گه:

  سلام وقت بخیر
  عذرمیخوام منظورتون از معدل بالای ۱۴، معدل نمرات دروسی هست که توی کنکور میاد؟
  این معدل بر چه اساسی محاسبه میشه؟

 97. spd می‌گه:

  در سال چند مرحله آزمون فراگیر برگزار میشه؟

 98. م می‌گه:

  سلام
  میشه بگید این دوره جدیدارشد فراگیر اگه معدل کارشناسی ۱۳/۴۵ باشه باید نمراتم چطور باشه که قبول بشم در رشته مدیریت مالی که البته فقط حق انتخاب تهران داشتم هر چی حساب میکنم باید همه نمراتم بالای ۱۶ بشه که این واقعا سخته
  دوم اینکه مشروطی درس چیه و فرقش با مشروطی معدل چیه؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   معدل کارشناسی تاثیر زیادی نداره و ۸۰% نمره ای که شما در آزمون کسب می کنید موثر است
   مشروط درس اینکه شما درسی رو زیر ۱۲ بشید به شرطی که معدل بالای ۱۴ داشته باشید و مشروط معدل نداریم چون یا معدل بالای ۱۴ قبولید یا پایین ۱۴ که قبول نخواهید شد

 99. محمد می‌گه:

  با سلام

  اگر امکان داره یک کارنامه از تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت تو سایت بزارید.
  با تشکر

 100. حمید می‌گه:

  سلام.من سوالات ارشد اقتصادو خریدم ولی کلیدسوالات وبرای من ایمیل نشده.میشه لطف کنیدکلیدسوالات وبرای من ایمیل کنید؟باتشکر

  • مدیر سایت می‌گه:

   فقط سال ۸۹ جواب دارد که حتما برایتان ارسال شده در صورتیکه دریافت نکردید به همان ایمیل پاسخ داده و درخواست نمایید

 101. zahra می‌گه:

  با سلام
  ممنون از سایت بسیار خوبتون
  یک سوال:
  آیا این درسته که اگر در آزمون فراگیر ارشد مثلا از چهار تا درس سه تارو نمره قبولی بگیریم اما یکی رو مثلا ۵ یا ۶ بگیریم قبول میشیم، و بعد باید در طول ترم درس رو بگذرونیم؟معدل کارشناسی چقدر تاثیر داره؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   احتمال اینکه قبول مشروط داشته باشیم زیاد است به شرطی که معدل بالای ۱۴ داشته باشید
   معدل کارشناسی ۲۰% تاثیر دارد ولی عملا زیاد روش حساب نکنید چون تاثیرش خیلی نیست

 102. هستی می‌گه:

  سلام میشه نمونه کارنامه شیمی رو هم بذارید

 103. دانیال می‌گه:

  لطفا کارنامه های قبولی و قبولی نشده های دوره قبل رشته حسابداری فراگیر ارشد بعلاوه مخلفاتشون درصد درسهاشون و معدل و غیره روی سایتتون آپلود کنید.

 104. اكبري می‌گه:

  لطفا در باره کارنامه روانشناسی ارشد هم مطالبی بگذارید. مخصوصل روانشناسی ارشد فراگیر تهران.

 105. مهدي می‌گه:

  با سلام آیا ارشد فراکیر نوبت دهم تکمیل ظرفیت داره

 106. کیوان می‌گه:

  لطفا کارنامه اخرین فرد قبول رشته علوم اقتصادی را وارد کنید .(کیوان)

 107. علی رضا هدایت می‌گه:

  با سلام
  ۱_اگر من در اولویت هایی که انتخاب کردم قبول
  نشوم این امکان وجود داره که سازمان یه جایی رو برام انتخاب کنه. وتکمیل ظرفیت داره؟
  ۲_اگه میشه یه نمونه کارنامه از رشته معماری بزارید
  ۳_با توجه به عوض شدن منابع .گیر آوردن کتابها بسیار سخت بود. وهیج گونه تستی وجود نداره.

  • مدیر سایت می‌گه:

   خیر اگر قبول نشوید سازمان جایی را انتخاب نمی کند ولی تکمیل ظرفیت شاید اعلام گردد
   متاسفانه نمونه کارنامه این رشته را در اختیار نداریم
   برای این رشته منبعی در اختیار نداریم

 108. اسما می‌گه:

  سلام,با تشکر از سایت خوبتون,لطفا اگه نمونه کارنامه ای از رشته زبان انگلیسی دارید تو سایتتون بذارید.

 109. بیژن سلطانی می‌گه:

  با سلام من برای دوره جدید فراگیر در رشته معماری شرکت کردم و برای ثبت نام اولویت هام رو چنین انتخاب کردم:

  ۱ تهران
  ۲ تهران آموزش محور
  ۳ بندر عباس
  ۴ بندر عباس آموزش محور
  ۵ عسلویه
  ۶ عسلویه آموزش محور
  مثلا اگر در اولویت ۲ قبول نشوم من در اولویت های بعدی قرار می گیرم یا کلا" مردود می شوم.
  لطفا" در این مورد توضیح دهید
  متاسفانه منابع معماری عوض شده و هیچگونه تستی وجود ندارد و این کار را برای ما در این وقت کم مشکل کرده. ممنون

  • مدیر سایت می‌گه:

   شما در اولین الویتی که قبول شوید باید ثبت نام نمایید مثلا اگر در الویت دوم قبول شوید باید در همان دانشگاه و رشته و شیوه ثبت نام کنید اگرچه شما در الویت های بعدی نیز قبول شده باشید

 110. علی می‌گه:

  سلام تورشته ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی(عمومی)باید نمره ها درچه حدباشن!ممنون

 111. کیوان می‌گه:

  لطف کنید تراز و نمرات قبول شده رشته علوم اقتصادی تهران را نشان دهید .مرسی

 112. nava می‌گه:

  با سلام.

  درصد من در مدیریت فناوری اطلاعات
  آمار :‌۱۷
  فناوری مدیران :‌۱۲
  رفتار: ۸
  پایگاه :۵
  و نمره کلکم :۱۲:۸۹ بود و از اینکه نوشتین بالاترم اما رتبه ام ۱۲۰ شد و قبول نشدم؟!

 113. دانش می‌گه:

  دوباره سلام من واسه ارشد فراگیر رشته حسابداری شروع کردم به خوندن ولی حتی یه دونه تست ندارم که ببینم سوالات آزمون در چه حدیه اصلا نمی دونم چطور باید بخونم با توجه به وقت کمی که دارم و با دیدن این نمونه کارنامه ها کلی روحیم ضعیف شد لطفا اگه میتونید کمکم کنید آخه شهریه کلاسای آمادگی واسه آزمون خیلی بالای نمیتونم شرکت کنم خواستم تست دانلود کنم ولی پیدا نکردم لطفا خواهش می کنم کمکم کنید مرسی

 114. دانش می‌گه:

  لطفا کارنامه ارشد رشته حسابداری بذارید مرسی

 115. سامان می‌گه:

  باسلام
  من۲ دوتا سوال داشتن ممنون میشم راهنمایی کنین
  ۱-مثلا شخصی در قشم با رتبه ۴۴ قبول بشه (باتوجه به این موضوع که انتخاب چهارمش قشم بوده)اگه انتخاب اولش قشم میبود تاثیری در رتبه اش داشت ؟
  ۲-پارسال برای بعضی ازرشته هابعد از توزیع دفترچه واحدقشم اضافه شد خیلی ازبچه ها متوجه نشدند باتوجه به نمونه کارنامه های بالا خود سیستم برای همه داوطلبان ان رشته ها قشم رابرداشته ؟یاهرکی که به صورت شانسی متوجه شده انتخاب کرده چون مثلا درموردرشته mba فردی باتراز ۱۴مردود شده ام فردی باتراز۱۲قشم قبول شده

  • مدیر سایت می‌گه:

   ببینید رتبه در رشته محل به رقابت بین انتخاب کنندگان و نمره ای که داوطلب کسب می کند در آن رشته محل بستگی دارد
   تا جایی که ما اطلاع داریم اکثر داوطلبین در مدتی که برای ویرایش در نظر گرفته شده بود این کد رشته محل را انتخاب کردند
   با توجه به اینکه ما دقیقا فرمول محاسبات برای تراز ها را نداریم یکمی در اینجا پاسخ به این مسائل مشکل است

  • bita می‌گه:

   سلام
   دوست عزیز
   آنکسی که با تراز ۱۴ قشم قبول نشده و کارنامه اش را فرستاده من هستم. علت هم آنست که من اصلا دوره قبلی اطلاع نداشتم که قشم هم جز مراکز هست و فقط تهران و دماوند را در اولویتها انتخاب کرده بودم.

 116. mohammad می‌گه:

  با سلام
  نمونه کارنامه عمران (راه و ترابری اگه دارین بذارین)
  با تشکر

 117. myn می‌گه:

  سلام
  دفترچه ارشد توی سایت سنجشم همون چهارم میاد؟
  دفترچه کارشناسی چه زمانی توی سایت سنجش اومد؟فکر کنم شما زودتر از وقتش تو سایتتون گذاشته بودین
  ممنون

 118. roya می‌گه:

  آیا مدرک ارشد فراگیر برای سازمان نظام مهندسی معتبر است؟(برای سومین باره که این سوال رو می پرسم ولی ...)لطفا پاسخ بدید.

  • مدیر سایت می‌گه:

   ما چنین خبری را نشنیده ایم باید در این مورد از طریق نظام مهندسی تحقیق شود ولی قانونا حق چنین کاری را ندارند چون در سال قبل دولت به تمام زیر ساخت ها بخش نامه کرده که مدرک پیام نور معتبره و استخدام از طریق آن باید انجام بشه ( خبرش تو سایت هست جستجو کنید )

 119. سیما می‌گه:

  سلام میخواستم بدونم چه نوع سهمیه هایی در رتبه بندی لحاظ میشن؟ چون در یکی از کارنامه ها نوشته بود سهمیه بسیج(فعال) ؛ میخوام بدونم این سهمیه میتونه تاثیری در رتبه داشته باشه ؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   بله یکی از سهمیه هایی که امسال دارای تاثیر زیادی بود همین بسیج فعال بوده البته سهمیه های دیگری هم وجود دارند که در زمان ثبت نام می توانید از آنها استفاده کنید( در ثورتیکه شامل حال شما بشود)

   • سیما می‌گه:

    ممنون از بابت پاسختون ؛ بله من دارم ولی چون به مدت حداقل(یکسال) نرسیده بود نتونستم برای فراگیر ارشد پارسال استفاده کنم وبا یک اختلاف جزیی متاسفانه قبول نشدم . امیدوارم بتونم امسال استفاده کنم

 120. سامان می‌گه:

  با سلام خدمت شما عزیزان من در رشته کارشناسی ارشد حسابداری فراگیر شرکت کردم و نمراتم
  ۱۲
  ۱۰
  ۵.۳۳
  و معدلم ۱۵.۱۲
  قبول نشدم
  با چه نمراتی میتونم امسال قبول بشم دانشگاه بهشهر
  ممنونم راهنمایی کنید

 121. بهار می‌گه:

  با سلام و تشکر از راهنماییهای شما برایتان آرزوی موفقیت می نمایم از درگاه حضرت احدیت سوالی داشتم داری مدرک کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری هستم در مقطع کارشناسی ارشد در چه رشته هایی قادر به ثبت می باشم اگر امکاش هست پاسخ را به ایمیل درج شده ارسال نمایید.

 122. heshmat gh می‌گه:

  با سلام خدمت مدیرعزیز سایت
  در خصوص پاسختون به بنده باید بگم که مدرک دانشگاه غیرآزادوغیراسلامی اصلا جزوء مدرک به حساب نمیاد وبعد هم در کل این مدارکی که دست مردم میدن مثل دانشگاه آزاد و پیام زور به درد نمی خورن وآدم باید خجالتی بکشه که بگه مدرک این جور دانشگاهها رو داره و در رنکینگ جهانی این دو دانشگاه وبسیاری دیگر از دانشگاههای ایران اصلا جزوء دانشگاه به حساب نمیان.
  با تشکر از پاسختون به سوال قبلیم.

  • مدیر سایت می‌گه:

   منظور من از رتبه بندی خارج از کشور در بین دانشگاه های داخل بود وگرنه اگر شما رنکینگ های جدید را ببینید به عمق فاجعه پی می برید
   بهرحال ما در ایران هستیم و باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب نماییم

 123. اذر می‌گه:

  ممنون از سایت خوب و جامتون
  من یک سوال داشتم یکی از دوستان قشم ارشد قبول شده بود (پارسال)ولی خیلی از بعد مسافت و رسیدن به قشم شکایت داشت چون می گفت برای امتحان میانترم بعضی از درسها مجبور بود رفت وامد کنه امتحان های پایان ترم هم که ۴ تا درسشم اونجا بود طوری که بین قشم و بندر عباس تو رفتو امد بودو یه جورایی منو از انتخاب قشم منصرف کرد چون هزینه رفتو امدو در طول یک ترم حساب کنید با هزینه اقامت پول یک ترم شهریه در میاد
  برای همین ممنون می شم به سوالای من جواب بدین :
  ۱- حضور برای کلاسای نظری(یا امتحان میانترم) اجباریه یا بستگی به استاد داره؟
  ۲-دانشگاه برای دانشجویان دختر امکاناتی مثل خوابگاه یا جایی برای اقامت در نظر میگیره؟
  ممنون

  • مدیر سایت می‌گه:

   تا جایی که ما در سال های قبل می دانیم حضور در کلاس های نظری اجباری نیست ولی حضور نمره مثبت دارد میان ترم هم بستگی به استاد دارد همچنین برخی کلاس ها دو هفته یکبار است که یکی از بچه هایی که در قشم قبول شده بودن این را تایید کرده بودند ( بلاخره برای آزمون ها باید به دانشگاه مراجعه کنید)
   البته صحبت هایی هست که بتوانید دروس را به صورت مجازی بگذرانید که اطلاعات زیادی در این باره نداریم
   دانشگاه پیام نور مخصوصا برای فراگیر تعهد فراهم کردن خوابگاه ندارد ولی خب بازهم باید از دانشگاه این چنین اطلاعات را جویا شوید ( شاید برای دختران تمهیداتی را در نظر گرفته باشند)

 124. پویان می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید...
  من لیسانس فنی مهندسی دارم و قصد دارم کارشناسی ارشد مدیریت بخونم...
  قبولی در کدام رشته ی مدیریت پیام نور به نسبت ساده تر است؟
  با تشکر از شما....

  • مدیر سایت می‌گه:

   با توجه به اینکه تعدا شرکت کننده های هر رشته را نداریم نمی توان دقیقا گفت کدام رشته ساده تر است
   برا اینکه بتوانید حدودی به این جواب برسید کافیست ظرفیت کل مشخص شده برای هر رشته را از دفترچه محاسبه و احتمالی از قبولی بدست آورید

 125. فریده می‌گه:

  سلام
  لطفا کارنامه روانشناسی رانیز بگذارید

 126. سامان می‌گه:

  باسلام
  در مورد تراز من با دیدن ترازهای بالا فکر کنم بر اساس انتخاب شهر ها والویت ها تعیین میشه چون شما هیچ کارنامهای پیدا نمیشه که۸۰درصد نمره خام درس ها با جمع ۲۰درصد معدل کارشناسی نمره تراز نهایی به دست بیاد
  معمولا تراز بالاتر از مجموع این دو ایتم است

  • مدیر سایت می‌گه:

   متاسفانه فرمول محایبه تراز رسما اعلام نشده است ولی در نمره تراز سهمیه ها و معدل کارشناسی و همچنین نمرات تاثیر دارند

 127. heshmat gh می‌گه:

  سلام وخسته نباشید
  سوال من این که مدرک پیام نور اونم از نوع فراگیر چه ارزشی داره که درصداش رو زدید؟(باتشکرازشما)

  • مدیر سایت می‌گه:

   در حال حاضر پذیرش فراگیر داریم دیگر مدرک فراگیر نداریم چون عنوان فراگیر از مدارک حذف شده است و تمام دانشجویان فراگیر مدرک سراسری پیام نور دریافت می کنند
   درسته که بی نظمی هایی در پیام نور هست که دانشجویان را خسته می کند ولی بار علمی بچه های پیام نور بسیار بالاست چون مطالعه دارند و مجبورند پژوهش کنند نه مثل دانشگاه های آزاد که با دادن جزوه و کتاب آماده بازهم نمی تونند بخونند !!!!
   بهر حال مدارک دانشگاه پیام نور از مدارک سراسری با ارزش تر نباشد ولی از آزاد معتبر تره چون از طریق وزارت علوم صادر میشه و در رتبه بندی خارج از کشور در سطح بالایی قرار داره

 128. منا می‌گه:

  سلام بچه ها کم امید نباشید یکم تلاش کنید انشااله قبول میشید من ام بی ای اولویت آخرم قبول شدم در حالیکه هیچی از مدیریت نمیدونستم .
  کارنامه ام هم اینه :
  زبان :۴۲%
  تئوری مدیریت : ۵۴%
  مدیریت استراتژیک : ۸۰%
  معدل کارشناسی : ۱۸.۰۹

 129. آرامش می‌گه:

  سلام
  کاش کارنامه تمام گرایش های رشته مدیریت مثل مدیریت بازرگانی و دولتی ام میذاشتید..
  ممنون میشم

 130. محمد می‌گه:

  باسلام وعرض خسته نباشیدممکنه نمونه کارنامه ارشد صنایع گرایش سیستم وبهره وری را به ایمیلم بفرستیدممنون میشم.

 131. سارا اخوان می‌گه:

  با سلام ۳ سوال از خدمتتون داشتم ممنون می شم اگه جوابممو بدین
  ۱- ایا تکمیل ظرفیت فقط در کارشناسی ارشد اعلام نشده یا در تمام مقاطع تکمیل ظرفیت نداشته اند ؟
  ۲- در دوره های قبل چند ماه بعد از ثبت نام ، تکمیل ظرفیت اعلام می کردن ؟ ( به لحاظ زمانی هنوز امیدی داشته باشم یا نه )
  ۳ - ایا برای کسانی که فاصله کمی تا نفر آخر دارن ،‌مراجعه حضوری می تونه موثر باشه ؟
  ممنون می شم اگه راهنمایی ام کنین

  • مدیر سایت می‌گه:

   تکمیل ظرفیت در تمام مقاطع فراگیر اعلام نشده است
   تقریبا مدتی پس از ثبت نام اعلام میشد
   خیر باید در تکمیل ظرفیت قرار بگیرید

 132. حسین کاکا می‌گه:

  سیستم عامل ۱۳.۶
  پایگاه داده ۱۲.۸
  الگوریتم ۱۲
  رتبه ۶۲
  معدل کارشناسی ۱۵.۴
  تراز ۱۵.۰۳
  قبولی آموز محور تهران

  • حسین کاکا می‌گه:

   با سلام
   وقتی نظر قبلیموارسال کردم زیاد به کارنامه ها دقت نکردم، اما الان متوجه شدم که یکی از کارنامه ها خیلی درصدهای جالبی داره.
   به کارنامه هفتم که در لیست بالا اومده دقت کنید و نمراتو مقایسه کنید.
   نمرات این فرد:
   سیستم عامل های پیشرفته : ۱۲/۸۰
   پایگاه داده پیشرفته : ۱۱/۲۰
   الگوریتم های پیشرفته : ۱۱/۲۰
   معدل مقطع کارشناسی : ۱۴/۵۶
   نمره کل تراز نهایی : ۱۵/۱۹

   ۱ ۲ ۳ ۴ اولویت
   ۵۴ ۵۳ ۵۷ ۴۸ رتبه
   ۳۴ ۷۹ ۸۰ ۱۰۳ آخرین رتبه قبولی

   نمرات بنده:
   سیستم عامل ۱۳٫۶
   پایگاه داده ۱۲٫۸
   الگوریتم ۱۲
   رتبه ۶۲
   معدل کارشناسی ۱۵٫۴
   تراز ۱۵٫۰۳
   قبولی آموز محور تهران

   خودتون با یه مقایسه ساده میبینید که درصدهاو معدل کارشناسی من بیشتر از این عزیزه، اما معدل تراز نهایی ایشون ۱۵.۱۹ و تراز من ۱۵.۰۳ شده.
   کارنامه بنده هم موجوده اگه خواستین براتون میفرستم.
   با چند تایه دیگه از دوستامم که مقایسه کردم حس کردم معدل ترازم باید بیشتر از این بشه ، امانمیدونم چطور معدلو حساب کردن
   لطفاً اگه میدونید جواب بدین ممنون میشم
   با تشکر

   • مدیر سایت می‌گه:

    ما هم مثل شما از طریقه محاسبه بی خبریم شاید ایشان دارای سهمیه خاصی بوده اند ولی این موضوع رو شنیدیم که این دوره برخی سهمیه ها برای بعضی ها فقط اعمال شده ...
    البته نمیشه به نمراتی که ایشون برای ما فرستادن اعتبار کرد چون در نظرات ثبت شده بوده و ما عینا قرار دادیم فقط برخی از کارنامه ها را از روی اصل کارنامه اینجا درج کردیم

    • nima می‌گه:

     از این که کارنامه تان را ارسال کردید ممنونم آقای حسین کاکا میشه بگید شما سهمیه خاصی داشتید یا نه؟ آخه معدل اکثر کارنامه ها از ۱۳ کمتره چطوری قبول شدین ؟ مگه نباید بالای ۱۴ باشه ؟ الان شما مشغول به تحصیل هستید؟ اوضاع چطوره خوبه؟ من هم همین رشترو انتخاب کردم اگه میشه جواب بدین؟؟

 133. علي 90 می‌گه:

  باتشکر از اطلاعات خوبتان خصوصا در رابطه با کارنامه های دوره قبل

 134. سیما می‌گه:

  کارنامه کارشناسی ارشد فراگیر علوم اقتصادی

  اقتصاد خرد ۶۷/۱۴
  اقتصاد کلان ۶۷/۱۴
  معدل ۹۳/۱۴
  تراز نهایی ۵۶/۱۵
  وضعیت : اولویت اول - علوم اقتصادی بابل

 135. حامد می‌گه:

  نمونه کارنامه کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت اجرایی هم بزنید

 136. ali می‌گه:

  با عرض و سلام خسته نباشی خدمت شما
  اگه امکان داره کارنامه ارشد عمران فراگیر هم بذارین
  در ضمن تعداد قبول شدگان ارشد فراگیر عمران را هم اگه بگین ممنون میشم
  با تشکر از شما و سایت خوبتون

 137. صادق می‌گه:

  سلام این نمره هایی که ذکر کردین از ۱۰۰ هست یا از ۲۰؟

  • مدیر سایت می‌گه:

   نمرات به درصد نیست بلکه از ۲۰ نمره محاسبه شده است و بعضی از نمرات با اعشار از چپ به راست درج شده که باید توجه داشته باشید تمام نمرات دروس از ۲۰ نمره است

 138. banouyebaran می‌گه:

  ای کاش همه کارنامه ها به یک صورت بودو یک دست
  الان با خوندنشون نمیدونه اینا ضرایب هستند یا نمره از بیست

  کارنامه اول قبول نشدنش خیلی عجیبه در حالیکه دومی قبول شده
  چون درصدای اولی بیشتره فقط معدلش کمتره

  • مدیر سایت می‌گه:

   توجه داشته باشید که اگر شما بیشتر دروس را پایین ۱۲ بیارید سهمیه ها از قبیل معدل کارشناسی و بسیجی و ... تاثیر داده نمی شود
   نمرات به درصد نیست بلکه از ۲۰ نمره محاسبه شده است

نظر دهید
     آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴